Smart City - Mesto Michalovce
20. 8. 2021

Získali sme peniaze na podporu moderných riešení v meste

Tlačová správa, 19. august 2021

Realizácia projektu s názvom Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce prinesie prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení vďaka čomu získame dáta, ktoré pomôžu zaviesť výrazné zlepšenie v oblastiach, ktoré sú v správe mesta. Na tento účel sme získali nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie vo výške viac ako 445 tisíc eur.

Mesto 20. júla podpísalo zmluvu o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  na základe schváleného projektu. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške takmer 470 tisíc eur, spolufinancovanie mesta predstavuje sumu vyše 23 tisíc eur. Cieľom projektu je prostredníctvom moderných technológií vyriešiť štyri doménové oblasti spadajúce do správy mesta: manažment odvozu odpadu, dynamickú pasportizáciu založenú na videotechnológii, monitorovanie ovzdušia a dohlaď nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky.

Manažment odvozu odpadu modernými technológiami zahŕňa presnú evidenciu množstva odpadu podľa domácností, príslušnosti domácnosti k zbernej nádobe a zároveň zdokumentovaný proces vysýpania, resp. samotnej obsluhy nádoby. Mesto chce takto vytvoriť efektívny a hospodárny odpadový systém, ktorý zabezpečí ekologickejšie a ekonomickejšie nakladanie s odpadmi vyprodukovanými na území mesta. Na základe toho bude možné poskytnúť občanom jednoduchšiu a pohodlnejšiu možnosť odovzdať vytriedené zložky komunálnych odpadov, a tým znížiť celkový objem odpadu na skládke. Riešenie mesta zavádza adresné váženie každej odpadovej nádoby a kontajneru. Systém bude využívať RFID čipovú identifikáciu umiestnenú na nádobách, automatický vážiaci systém, čítačky RFID čipov a na zberových vozidlách bude umiestnený kamerový systém pre dokumentovanie akcie vysýpania. Mesto takto získa podrobné informácie, ktoré umožnia zaviesť progresívny systém platenia za vyprodukovaný odpad a automatické vybavovanie reklamácií občanov.

Súčasťou projektu je tiež dynamická pasportizácia (spracovanie informácií, ktoré popisujú stav) založená na videotechnológii. V praxi to znamená, že na vozidlách pre odvoz komunálneho odpadu budú osadené kamery, ktoré umožnia snímanie dopravnej infraštruktúry a k nej priliehajúcich plôch (verejného priestranstva) čelným, bočným a zadným pohľadom. Systém zaznamená a okamžite upozorní na výskyt takých situácií či javov, ktoré sa odlišujú od bežného stavu (napr. vznik skládky odpadu, rozkopávka). Ide o inovatívny prístup k sledovaniu  verejných priestranstiev. Riešenie je navrhnuté ako otvorené a množinu rozlišovaných skutočností v okolí pohybu zberových vozidiel bude možné neustále zvyšovať.

Treťou oblasťou, ktorú projekt rieši, je monitorovanie ovzdušia. Na tento účel budú nainštalované špeciálne moduly, ktoré dokážu merať kvalitu ovzdušia a fyzikálne veličiny ako teplota, vlhkosť, tlak, svetlo, hluk, prachové častice, oxid uhoľnatý, oxid dusičný, ozón, čpavok a podobne. Namerané veličiny následne odošlú do centrálneho systému vo zvolených intervaloch. Moduly na monitorovanie kvality a vlastností ovzdušia budú osadené v centrálnych častiach jednotlivých sídlisk.

Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky bude zabezpečený osadením vozidiel mestskej polície komplexnou technológiou schopnou zbierať dáta o dopravných priestupkoch. Projekt v tejto oblasti rieši automatizáciu a automatický záznam priestupkov v cestnej premávke. Výrazne sa tak zefektívni práca mestskej polície.

Všetky uvedené oblasti budú riešené pomocou implementácie IoT prvkov za pomoci cloud platformy, mobilnej aplikácie, vytvorené inštruktážne videá budú slúžiť pre obyvateľov na názornú demonštráciu prístupu k obsahu. Prostredníctvom výsledkov projektu predpokladáme silnú motiváciu obyvateľov mesta na triedenie odpadu, znižovanie množstva odpadu ako aj na udržiavanie poriadku verejných priestranstiev a dodržiavanie zásad všeobecne záväzných nariadení mesta.

Informácie k projektu:          RNDr. Jana Machová, jana.machova@msumi.sk

Kontakt pre médiá:               Ing. Iveta Palečková, iveta.paleckova@msumi.sk

                                               Mgr. Marcela Andréová, marcela.andreova@msumi.sk

                                               Mgr. Mária Stričková, maria.strickova@msumi.sk