Schránka dôvery
21. 11. 2023

schránka dôvery - článok do novín_1.jpg

V súčasnosti sa čoraz častejšie dostávajú do popredia termíny ako diskriminácia, šikanovanie či iné prejavy patologického správania. Bohužiaľ, tieto negatívne vplyvy z okolia pôsobia na deti a mládež a prenikajú tak aj do školského prostredia. Snahou Základnej školy Krymská 5 je poskytnúť žiakom nielen kvalitnú edukáciu, ale vychovávať ich aj v duchu tolerancie. Spolu so žiackym parlamentom prišli na spôsob ako predchádzať takýmto prejavom, a preto zriadili schránku dôvery. Cieľom je posmeliť najmä tých, ktorí sa chcú zdôveriť so svojimi problémami, pocitmi či postrehmi, alebo chcú sprostredkovať svoje nápady pre zlepšenie chodu školy. Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie (16. november) žiaci žiackeho parlamentu spolu s riaditeľkou školy Mgr. Katarínou Novotnou slávnostne odkryli schránku dôvery. 

 

Mgr. Kristína Šestaková
koordinátor výchovy k ľud. právam a prevencie sociálno- patologických javov