Robíme kroky k modernému riešeniu odpadového hospodárstva
20. 11. 2023

Odpadové hospodárstvo je v súčasnosti problémom mnohých samospráv na Slovensku. Naše mesto problematiku odpadu rieši aj v rámci projektu Moderné technológie – SMART CITY – mesto Michalovce. Michalovčania preto v uplynulých týždňoch dostali do schránok informačnú brožúrku o pripravovaných moderných riešeniach nakladania s odpadom v meste Michalovce.

Projekt sa zaoberá štyrmi oblasťami, dve z nich sa priamo týkajú odpadu, a to manažment odvozu odpadu a dynamická pasportizácia priestranstiev založená na videotechnológii. Cieľom je vytvoriť lepší, efektívnejší, hospodárnejší odpadový systém, vďaka ktorému bude nakladanie s odpadom v meste ekologickejšie, ekonomickejšie a zároveň pomôže znížiť celkový objem odpadu.

V máji tohto roka prebehla v meste pasportizácia nádob na zmesový komunálny odpad a ich označenie unikátnymi RFID štítkami. Štítok obsahuje evidenčné číslo nádoby a umožní priradiť domácnosť k zbernej nádobe. Vďaka tomuto označeniu a automatickému váženiu odpadu počas jeho zberu získame presnú evidenciu množstva odpadu jednotlivých domácností. Navyše celý proces vysypávania a obsluhy zbernej nádoby bude zdokumentovaný vďaka zadným kamerám na zberných vozidlách. Od 1. januára 2024 už budú vysýpané iba nádoby označené RFID štítkom. Každý poplatník bývajúci v rodinnom dome musí mať plastovú nádobu (120 l) na zmesový odpad označenú RFID čipom. Na kovové nádoby tento čip nie je možné upevniť pre nepresnosť čítania kódu, preto si občania môžu v technických službách mesta bezplatne vymeniť kovové nádoby za plastové. Svoje presné údaje o vývoze zmesového odpadu budú môcť vidieť aj poplatníci, a to prostredníctvom aplikácie eDocu PRIS. Prístupové údaje do účtu v aplikácii dostanú poplatníci v priebehu budúceho roka.

Tento proces zberu dát a ich vyhodnocovanie bude trvať minimálne jeden rok, aby boli podchytené všetky ročné obdobia. Získané dáta budú podrobené dôslednej analýze a na základe jej výsledkov plánuje mesto zmeniť frekvenciu zberu z týždňového na dvojtýždňový či iný režim. Ak už aj teraz máte poloprázdnu nádobu, na čo v mnohých prípadoch poukazujú prvé váženia, nemusíte ju vykladať každý týždeň. Prispejete tak k šetreniu nákladov na zber.

Značný podiel zmesového odpadu v domácnostiach tvorí kuchynský odpad. Osobitný zber kuchynského odpadu začneme v meste prevádzkovať od januára 2024, čo by malo podstatne znížiť hmotnosť zmesového odpadu.

Adresné váženie chceme postupne zaviesť aj na triedený odpad. Triedenie odpadu je pre všetkých občanov povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona o odpadoch a ďalších všeobecne záväzných predpisov. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. Navyše za vytriedený odpad občan neplatí. Jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI-PAK. Každý obal označený patrí do triedeného zberu.

Samospráva v budúcnosti plánuje zaviesť aj poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu. To znamená, že občan zaplatí iba za také množstvo komunálneho odpadu, ktoré skutočne vyprodukuje. Toto by malo byť motiváciou k čo najväčšiemu triedeniu zložiek komunálneho odpadu. Recyklujme pre zdravší a krajší svet.


msú