Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce
21. 6. 2022

Mesto Michalovce v mesiaci jún 2022 začalo s realizáciou rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.
Predpokladaný harmonogram prác podľa jednotlivých ulíc:

06/2022 – 08/2022
chodník Ul. Pavla Horova
chodník Ul. Dr. Vlada Clementisa

06/2022 – 08/2022
chodník a komunikácia Ul. Juraja Palkoviča
chodník a komunikácia Ul. Jána Kalinčiaka
komunikácia Ul. Jána Palárika

07/2022 – 08/2022
komunikácia Nábr. J. M. Hurbana

08/2022 – 09/2022
komunikácia Ul. N. V. Gogoľa
komunikácia Ul. Zemplínska

09/2022   
komunikácia Ul. Jána Hollého – Andreja Sládkoviča od Ul. kpt. Nálepku po odbočku k Tržnici

09/2022 – 10/2022
komunikácia Ul. J. A. Gagarina

09/2022 – 10/2022
Ul. Kapušianska – cesta na cintoríne

10/2022 – 11/2022
komunikácia Ul. Sama Chalupku od Ul. P. I. Čajkovského po Ul. Jána Kollára
komunikácia Ul. Fr. Kráľa od Ul. P. I. Čajkovského po Ul. okružnú
komunikácia Ul. tichá
komunikácia Ul. vrbovská – úsek k bývalému štátnemu majetku