Rekonštrukcia lávky
2. 1. 2019

Na základe výsledkov verejného obstarávania bola 6. augusta 2018 podpísaná  Zmluva o dielo so zhotoviteľom CSM-STAV, s.r.o., Michalovce. Predmetom zmluvy je výmena a osadenie novej lávky cez rieku Laborec. 

Dôvodom výmeny boli nedostatočné šírkové pomery pre jej využitie ako peší ťah pre chodcov a zároveň cyklistov smerom k sídlisku, lokalite individuálnej bytovej výstavby pri Bielej hore, ale aj na Zemplínsku šíravu. Lehota realizácie predmetu zmluvy je osem mesiacov od účinnosti zmluvy, teda do 7. apríla 2019.

Lávka je súčasťou realizovanej stavby projektu Cyklistická trasa CMZ - Biela hora, z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Cyklotrasa bude prepájať sídlisko Stráňany a IBV Stráňany k už existujúcim cyklotrasám v Centrálnej mestskej zóne (CMZ) a trasu vedúcu cez Sídlisko východ smerujúcu k priemyselným parkom mesta. Obyvatelia Sídliska Stráňany sa cyklotrasou dostanú cez CMZ k dopravnému uzlu na železničnej a autobusovej stanici.

Prvá etapa výstavby cyklotrasy predstavuje výmenu existujúcej lávky cez rieku Laborec. Druhá etapa predstavuje pokračovanie cyklotrasy po existujúcej komunikácii a po Ulici partizánskej, kde bude vytvorené vodorovné a zvislé dopravné značenie. Tretiu etapu cyklotrasy tvorí vybudovaný nový cyklochodník. Celková dĺžka novej cyklotrasy bude 2 002,6 m.