Program šiesteho zasadnutia obsahoval viac ako dvadsať bodov
18. 9. 2023

1 VI. zasadnutie MsZ.jpg

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa vo štvrtok 31. augusta stretli na svojom šiestom zasadnutí. 
Poslanci v úvode schválili predložený program, zvolili návrhovú komisiu a prijali informatívnu správu o uzneseniach mestskej rady za júl a august a informatívnu správu o prerokovaní prenájmu majetku, vecných bremien a iných majetkových záležitostí.

Majetkovoprávne záležitosti boli prerokované v ďalšom bode. Zastupiteľstvo odsúhlasilo predaj časti pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Rázusa a Ul. prof. Hlaváča v blízkosti evanjelického chrámu. O pozemok prejavil záujem Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. za účelom výstavby Domu seniorov a opatrovateľskej služby - Michalovce. Táto výstavba by sa mala realizovať v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. Odkúpené pozemky umožnia cirkevnému zboru vhodne umiestniť dom seniorov a zároveň bude dodržaný aj doterajší účel pozemkov, ktoré vlastní mesto a cirkev.

V nasledujúcich bodoch poslanci prerokovali informatívnu správu o plnení uznesení MsZ Michalovce za prvý polrok a informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov z predošlého zasadnutia zastupiteľstva. Hlavná kontrolórka predložila poslancom správu o výsledkoch kontrol.

Plénum ďalej rokovalo o návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Od roku 2021, keď bolo prijaté VZN o určení spádových materských škôl, pribudli v meste štyri nové ulice, ktoré boli pridelené do jednotlivých spádov. Ulica garbiarska (lokalita Tehelné pole) bola zaradená do spádu Materskej školy na Vajanského ulici. Ulica Ľ. Pavla (lokalita Močarany) bola zaradená do spádu Materskej školy na Švermovej ulici. Ďalšie dve nové ulice: F. Alexu a M. Slávika (lokalita Vrbovec) boli zaradené do spádu Materskej školy na Leningradskej ulici.

V ďalšom bode poslanci schválili zmenu VZN o pešej zóne, na základe ktorej bude možné osadiť pamätné dlaždice v centrálnej mestskej zóne. Pamätné dlaždice je možné osadiť na počesť významných osobností, ktorých život je spätý s Michalovcami, významným návštevám a obetiam holokaustu, ktoré žili v Michalovciach. Zmena VZN súvisí práve s osadením kameňov na pamiatku obetí holokaustu. V meste bude v septembri inštalovaných 21 tzv. kameňov zmiznutých, a to na dvoch miestach, v okolí miniatúry michalovskej synagógy a na Ul. Gorkého, keďže práve v blízkosti tejto ulice rodina obetí holokaustu v minulosti žila.

Riaditeľka mestského kultúrneho strediska a námestník technických a záhradníckych služieb predložili vyhodnotenie rozpočtu organizácií za I. polrok 2023.

Zasadnutie mestských poslancov pokračovalo prerokovaním územného plánu mesta, zmenami a doplnkami č. 9.

Mestskí poslanci schválili návrh na udelenie mestských ocenení v roku 2023. Cena mesta bude v tomto roku udelená piatim oceneným. Udelenie Ceny primátora bolo schválené desiatim jednotlivcom, jednému kolektívu a jednej organizácii. Poslanci odsúhlasili aj návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja Jele Timkovej za osobitný prínos vo výchove mladej generácie k umeleckému prednesu a rozvoj ochotníckeho divadla na Zemplíne.

Medzi poslednými bodmi rokovania bol aj návrh na vydanie publikácie Michalovce 1244 – 1944 pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej správy o Michalovciach. Ide o reprezentatívnu popularizačnú publikáciu, ktorá mapuje podstatnú časť 780 rokov vývoja mesta a približuje najmä zlomové momenty v jeho vývine. Poslanci schválili finančnú podporu a kniha by mala byť vydaná v júni 2024.

Záver rokovania patril interpeláciám poslancov. Vo štvrťhodine pre občanov vystúpil jeden občan v súvislosti s petíciou k územnému plánu č. 9 Zmena na občiansku vybavenosť
 

red