Prežívame Veľký týždeň
1. 4. 2021

Kvetnou nedeľou sme vstúpili do Veľkého týždňa, v ktorom sa pozornosť kresťanov sústreďuje na už spomínanú nedeľu a Veľkonočné trojdnie. Kvetná nedeľa sa v liturgii sústreďuje na príchod Krista do Jeruzalema. Nejde o okázalý vstup kráľa do mesta s mocou, ktorá by chcela iných ovládať a manipulovať. Kristus prichádza do mesta smrti pokorne, so srdcom plným lásky. Práve tá bude motívom aj pre naše ďalšie dni, ktoré sú vrcholom duchovného života. Zelený štvrtok odkazuje kresťanov na službu a príkaz lásky. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a ustanovil dve sviatosti, kňazstva a Eucharistie.

V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Tak Ježiš nenechá človeka opusteného a bez pomoci.

Veľký piatok je dňom, keď Kristus na kríži odovzdáva svojho Ducha svetu a človeku v ňom. Priniesť najvyššiu obetu je schopná jedine láska. Táto realita  daru nás upriamuje na skutočnosť, že smrť nie je koniec. Ona je len prechodom do plnosti života. Veľkonočná sobota je podstatou našej viery. Je to noc zmŕtvychvstania. V tomto vrchole duchovného prežívania by sme mohli objaviť aj svoj osobný život. Aj naše dni sú poznačené utrpením, realitou smrti, ak sa s touto realitou stotožníme, v istom zmysle zažijeme zmŕtvychvstanie v rôznych podobách. Je to príležitosť k tomu, aby sme v radosti a nezištne dokázali rozdávať lásku a boli pripravení na službu iným. Potrebujeme byť chutným chlebom pre iných. Nad radostným človekom smrť nemá žiadnu moc.

PaedDr. Ivana Mochorovská