Pre žiadateľov o dávky a príspevky
29. 4. 2020

V snahe pomôcť občanom pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informáciu, ako v krízovom režime podávať žiadosti o štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, či náhradné výživné.

Podanie žiadosti je možné uskutočniť osobne alebo bezkontaktne. V záujme verejného zdravia úrad odporúča prednostne využiť bezkontaktný spôsob podania žiadosti. Ten je možné realizovať poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu, elektronickou cestou cez www.slovensko.sk, alebo e-mailom na e-mailovú adresu úradu.

Postup pri podaní žiadosti e-mailom:

  • občan si stiahne tlačivo žiadosti na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky na webovej stránke ústredia a príslušnú žiadosť si vyplní,
  • na www.upsvr.gov.sk je zobrazená mapa Slovenska a klikom na úrad, kde má občan trvalý pobyt, sa občan dostane na webovú stránku príslušného úradu,
  • po rozkliknutí webovej stránky konkrétneho úradu sa v ľavej modrej časti nachádza položka „Kontakty“, v tejto časti webovej stránky nájdete e-mailový a telefonický kontakt na recepciu úradu ako aj na jednotlivých zamestnancov úradu, s ktorými môžete konzultovať prípravu žiadosti a rozsah predložených dokladov,
  • občan na úrad e-mailom spolu s príslušnou žiadosťou (o pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky) zasiela aj príslušné doklady, zvyčajne sú uvedené na poslednej strane žiadosti,
  • za deň podania žiadosti sa považuje deň zaslania žiadosti emailom,
  • zamestnanec úradu skontroluje doručenú žiadosť a v prípade potreby občana kontaktuje telefonicky alebo e-mailom,
  • v súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na úradoch môže nastať situácia, že váš e-mail nebude úspešne doručený.

Upozorňujeme, že maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 15 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte úrad telefonicky.

ÚPSVaR