Poslanci schvaľovali aj návrhy mestských ocenení
3. 9. 2021

Trináste rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva sa konalo 26. augusta. Na programe bolo tridsať bodov, ktoré pojednávali o rôznych témach. Okrem rozpočtu a majetkovoprávnych náležitostí sa poslanci venovali aj určeniu názvu novovzniknutej ulice, výške dotácie na žiaka v školách a školských zariadeniach na rok 2021, mesačnému príspevku pre všetky deti prijaté do materskej školy, zriadeniu materskej školy na Mlynskej ulici, návrhu ma udelenie mestských ocenení a návrhu na udelenie ceny Košického samosprávneho kraja.

Zasadnutie otvoril a viedol zástupca primátora Jozef Sokologorský. V úvode sa poslanci venovali uzneseniam mestskej rady a mestského zastupiteľstva, správe o riešení interpelácií, o výsledkoch kontrol a správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2021.

Ďalším bodom na prerokovanie bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o určení pomenovania predĺženia Ul. tichej v našom meste a VZN o určení názvu novovzniknutej ulice. Novovzniknutá ulica sa nachádza v lokalite Tehelné pole a bude sa volať Garbiarska ulica. Odbor školstva pripravil návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území mesta žiaka. K úprave došlo v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej COVID 19. Ďalšie prijaté VZN zjednotilo výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Michalovce. Zákonný zástupca dieťaťa bude prispievať mesačne na jedno dieťa jednotnou sumou 10 eur.

Mestské zastupiteľstvo sa venovalo monitorovacej správe k rozpočtu mesta za I. polrok 2021, vyhodnoteniu rozpočtu Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce a mestského kultúrneho strediska za to isté obdobie. Súčasťou programu bolo aj prerokovanie prenájmu majetku, vecných bremien, majetkových a majetkovoprávnych záležitostí. Na zastupiteľstve bola predložená aj správa o činnosti mestskej autobusovej dopravy za rok 2020 a piate rozpočtové opatrenie v tomto roku, ktoré súviselo so znížením príjmov z podnikania a vlastníctva, ale aj so zvýšením príjmov z grantov a transferov verejnej správy.

Poslanci súhlasili so zaradením školskej jedálne pri Súkromnej materskej škole na Kapušianskej ulici do siete škôl a školských zariadení SR. Schválili tiež zriadenie Materskej školy na Mlynskej ulici a zabezpečenie financovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Prístup k pitnej vode na Mlynskej ulici v Michalovciach. Školstva sa týkalo aj delegovanie nového zástupcu zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole, Školská 5, Michalovce a v Rade školy pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce.

Nasledovalo prijatie návrhu na udelenie mestských ocenení v roku 2021 a návrhu na udelenie ceny Košického samosprávneho kraja, na ktorú bol navrhnutý Ivan Žecik za celoživotný prínos v oblasti umeleckého školstva a folklóru a za významnú reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Posledné body programu pojednávali o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského úradu a návrhu na začatie konania vo veci porušovania povinnosti podľa ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov voči poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce.

V závere predložili poslanci svoje interpelácie. Štvrťhodinu pre občanov využil jeden občan.


ms