Opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19
13. 3. 2020

Opatrenia, usmernenia a odporúčania na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 v podmienkach mesta Michalovce


V súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) pre riešenie opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu mesto Michalovce prijíma nasledovné usmernenia a odporúčania:

 • Žiada všetkých obyvateľov aby rešpektovali a dodržiavali všetky protiepidemiologické príp. karanténne opatrenia.
 • Žiada všetkých obyvateľov aby sa na verejných priestranstvách, v nákupných centrách zdržiavali iba v nevyhnutne potrebnej miere.
 • Zároveň odporúča obyvateľom, aby si vytvárali zásoby iba v nevyhnutnej miere, čím budeme spoločne predchádzať zbytočnej panike a niektorým nedostatkovým tovarom.
 • Mesto pre svojich obyvateľov sprostredkuje všetky informácie z Ústredného krízového štábu a iných orgánov štátnej správy

V súlade s rozhodnutím ÚKŠ Mesto prijalo tieto usmernenia a odporúčania

 1.  Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce
 • Riaditelia škôl a školských zariadení zabezpečia prerušenia vyučovania od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane.
 • Počas prerušenia  vyučovacieho procesu v školách zabezpečia riaditelia škôl v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR samoštúdium žiakov, s využitím elektronickej formy vzdelávania a komunikácie medzi učiteľom a žiakom.
 • Pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení pridelia riaditelia prácu buď na pracovisku alebo na doma, podľa možností zamestnávateľa a potrieb školy na prípravu pracovných a študijných materiálov a zabezpečenie vyššie uvedeného vyučovania.
 • Riaditelia škôl a školských zariadení pred uplynutím doby prerušenia vyučovania pripravia a uskutočnia všetky úkony tak, aby vyučovací proces pokračoval v bežnom režime.
 • Odporúčame riaditeľom škôl, aby po dohode s radami školy po dobu prerušenia vyučovania a karanténnych opatrení neorganizovali ich zasadnutia, taktiež aby neorganizovali žiadne stretnutia rodičov a porady väčších kolektívov.

2.   Zariadenia pri Mestskom úrade v Michalovciach

 • Mestské detské jasle prerušujú svoju činnosť v období od 16.3. 2020 do 27.3. 2020 vrátane.
 • Zamestnanci detských jaslí v určených dňoch budú zabezpečovať a vykonávať bežnú údržbu, dezinfekciu, opravu hračiek a pomôcok, prípade ďalšie práce pod)la pokynov príslušných vedúcich.
 • Dňom 16.3.2020 do 27.3.2020 sa prerušuje činnosť všetkých denných centier pre seniorov.
 • Spoločné stravovanie pre seniorov na Ulici obrancov mieru prerušuje svoju činnosť a poskytovanie stravy od 16.3.2020 do 27.3.2020.
 • Spoločné stravovanie pre seniorov poskytovaných v ostatných stravovacích jednotkách (základné školy a Michalovský domov seniorov) sa naďalej neposkytuje minimálne do 27.3.2020.
 1. Ďalšie organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce
 • Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zabezpečujú všetky činnosti v plnom rozsahu.
 • Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce vhodným spôsobom odporučia pozostalým organizovať pohreb podľa možností len v kruhu najbližšej rodiny.
 • Michalovský domov seniorov zabezpečí v maximálnej miere ochranu zdravia klientov, zruší všetky návštevy a zváži poskytovanie stravy priamo na izbách klientov, nie v spoločnej jedálni.
 • Mestské kultúrne stredisko zruší všetky pripravované kultúrne podujatia, vrátane premietania filmov.
 • Mestská polícia zabezpečí úlohy v súlade so zákonom, pričom prioritne sa zameria na plnenie úloh stanovenými Ministerstvom vnútra SR a Ústredným krízovým štábom SR pri preventívnych, ale aj represívnych opatreniach na obmedzenie šírenia koronavírusu.
 • Služby mesta Michalovce s.r.o. a Televízia Mistral s.r.o., plnia úlohy v zmysle zriaďovacej listiny, pričom SMM prioritne pri zabezpečení protiepidemiologických opatrení.
 1. Mestský úrad v Michalovciach
 • Mestský úrad zabezpečuje všetky úlohy spojené s riešením protiepidemiologických opatrení.
 • Príslušný referát aktivizuje jednotlivé zložky civilnej obrany mesta, aby v prípade vyhlásenia krízového stavu boli akcieschopné.
 • Mestský úrad vybavuje klientov v obmedzenom režime a nevyhnutnom rozsahu, každý pracovný deň, v týchto klientskych hodinách:

pondelok  až piatok  8:00 – 11:00

Po skončení klientskych hodín, teda po 11.00 hod. budú budovy mestského úradu uzavreté. Ostatné služby budú poskytované v obmedzenom rozsahu po písomnej, telefonickej, alebo mailovej dohode. Služby zabezpečované prostredníctvom elektronických služieb ESMAO na stránke www.michalovce.sk  sú poskytované v plnom rozsahu.

 • Mestský úrad, Odbor organizačný, písomne osloví Úrad verejného zdravotníctva SR, prípadne orgány krízového štábu o možnosť sprostredkovania ďalších ochranných rúšok a filtrov, rukavíc a ďalších pomôcok pre zamestnancov MsP, sociálnych služieb a kontaktných klientskych kancelárií.

Informácie o fungovaní Mestského úradu Michalovce poskytujeme na tel.č. +421 56 6864105

Tieto opatrenia a usmernenia sú platné od 13. 3. 2020 do odvolania, resp. do doplnenia v zmysle usmernení z Ústredného krízového štábu.

                                                                                                                            Viliam Zahorčák
                                                                                                                            primátor mesta