Od januára pripravujeme zmeny v oblasti zberu odpadu
2. 1. 2024

S príchodom nového roka spúšťame zber kuchynského odpadu spred rodinných i bytových domov a meníme frekvenciu vývozu odpadu spred rodinných domov. Zmeny sa dotknú aj zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu.

Samospráva v spolupráci s Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce (TaZS) začala pracovať na digitalizácii zberu odpadu ako i na efektívnejšom nastavovaní odpadového hospodárstva. V polovici roka 2023 prebehla pasportizácia nádob na komunálny odpad, ktoré boli postupne označované RFID štítkami. Tie boli aplikované na smetné nádoby tak, aby bolo možné spustiť adresné váženie vyprodukovaného odpadu. Každý RFID štítok obsahuje evidenčné číslo nádoby a taktiež QR kód s adresou, kde si občan bude môcť neskôr pozrieť svoje údaje o množstve vyprodukovaného odpadu. Tieto informácie budú pre Michalovčanov dostupné v ďalšej fáze projektu a prístup k údajom bude, samozrejme, autorizovaný.

Novinkou v Michalovciach je zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorý bude spustený od januára. Kuchynský odpad bude domácnosť separovať do hnedého koša s objemom 10 litrov. Kôš musí byť vybavený kompostovateľným vreckom s rovnakým objemom. Každá domácnosť má nárok na štartovací balíček (jeden kôš na kuchynský odpad a 25 kompostovateľných vreciek), ktorý si v týchto dňoch môžu obyvatelia rodinných domov vyzdvihnúť na zbernom dvore na Partizánskej ulici. Obyvateľom bytových domov budú štartovacie balíčky roznášať bytoví dôverníci. Ďalších 25 kompostovateľných vreciek dostane každá domácnosť na druhý polrok 2024 - spolu je to 50 vreciek na rok, čo predstavuje predpokladanú ročnú potrebu jednej domácnosti. V prípade, že počet nebude postačujúci, je možné požiadať o ďalšie vrecká na zbernom dvore na Partizánskej ulici.

Kuchynský odpad v kompostovateľnom vrecku budú obyvatelia bytových domov v Michalovciach vkladať do hnedej 660 l zberovej nádoby umiestnenej na kontajnerovom stojisku. Kuchynský odpad aj s kompostovateľným vreckom sa do zberovej nádoby vkladá cez špeciálny vhadzovací otvor vo veku nádoby, ktorý je krytý plastovým poklopom. Hlavné veko zberovej nádoby je istené proti vniknutiu nepovolaných osôb, resp. zvierat. Vývoz hnedých 660 l zberových nádob s kuchynským odpadom z kontajnerových stojísk spustíme 2. januára 2024, následne sa bude kuchynský odpad vyvážať dvakrát za týždeň v období marec až november a jedenkrát za týždeň v období december až február. Pracovníci TaZS budú pravidelne zabezpečovať i čistotu nádob. Zberové nádoby na kuchynský odpad (660 l) sa budú umývať a dezinfikovať prostredníctvom mobilnej umývačky v mesiacoch marec, apríl, október a november jedenkrát mesačne a v mesiacoch máj, jún, júl, august a september dvakrát mesačne.

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský odpad v košíku s kompostovateľným vreckom vykladať jedenkrát týždenne spolu so 120 litrovou nádobou (nádobami) resp. plastovými vrecami, vždy v rovnaký deň ako je deň zberu komunálneho odpadu, podľa jednotlivých obvodov. Košík s kuchynským odpadom musí mať uzatvorené a zaistené veko. Zber a odvoz kuchynského odpadu spred rodinných domov sa začne realizovať taktiež od 2. januára 2024, podľa jednotlivých obvodov. Kuchynský odpad sa bude zberať a odvážať samostatným zberovým vozidlom. Kuchynský odpad z prímestských častí (Močarany, Topoľany, Vrbovec) sa bude zhodnocovať domácim kompostovaním.

Pri separovaní kuchynského odpadu je veľmi dôležité používať dodané kompostovateľné vrecká, ktoré sú biologicky rozložiteľné a vhodné na spracovanie v kompostárni. Tieto vrecká eliminujú zápach odpadu, vznik plesní a zabraňujú prístupu hmyzu. V prípade, že do kontajnera vhodíte kuchynský odpad v plastovom vrecku, znehodnotíte obsah smetnej nádoby a znemožníte jeho ďalšie zhodnocovanie. Do koša na kuchynský odpad sa môžu vkladať iba odpady zbavené tekutej zložky.

Upozorňujeme aj na zmeny pri zbere zmesového a separovaného odpadu. Mení sa frekvencia zberu, a to z jednotýždňového intervalu na dvojtýždňový. Týmto opatrením chceme docieliť zefektívnenie procesu zberu a motivovať obyvateľov k aktívnejšiemu zapojeniu sa do triedenia odpadu. Zber zmesového a separovaného odpadu sa bude pravidelne striedať v dvojtýždňových intervaloch. Táto frekvencia umožní systematický a efektívny odber odpadu v celom meste. Frekvencia zberu skla sa nemení.

Od začiatku januára bude zavedený spoločný zber plastov, kovových obalov a nápojových kartónov zo spoločnej nádoby žltej farby.

V nasledujúcich mesiacoch plánujeme postupne nahradiť vrecia na separovaný odpad, ktoré využívajú obyvatelia rodinných domov, za plastové nádoby. S výmenou začneme v januári na Ul. Gorazda Zvonického a postupne budú nasledovať ďalšie ulice.

Veríme, že všetky opatrenia prispejú k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu zberu odpadu v našom meste a ich výsledkom bude čo najväčšie množstvo vyseparovaných zložiek.

Plagát bytové domy [jpg - 234 kB] 
Plagát rodinné domy [jpg - 214 kB] 
Plagát čo patrí a čo nepatrí [jpg - 128 kB] 
 

Kontakt pre médiá: Mgr. Mária Stričková, maria.strickova@msumi.sk
Mgr. Marcela Andréová, marcela.andreova@msumi.sk