Nový archeologický depozitár v múzeu
1. 6. 2020

V týchto dňoch sa v Zemplínskom múzeu v Michalovciach ukončuje realizácia projektu s názvom Zabezpečenie úložného systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

Projekt bol zameraný na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zbierkového fondu archeológie v múzeu, ktorý v súčasnosti predstavuje takmer 50 000 jednotiek z približne 75 tisícového zbierkového fondu múzea. Jeho hlavným cieľom bolo vytvorenie samostatného archeologického depozitára s kapacitne postačujúcim úložným systémom, jeho ďalšie vybavenie a obalový materiál. Projekt bolo možné uskutočniť vďaka finančnej podpore 15 000 eur z Fondu na podporu umenia a spoluúčasti z vlastných prostriedkov a prostriedkov Košického samosprávneho kraja, pričom celkové náklady naň boli 19 000 eur.

Zemplínske múzeum v Michalovciach takto výrazne vylepšilo podmienky, v ktorých ako správca predmetov kultúrnej hodnoty zo Zemplína uchováva archeologické nálezy z rozsiahleho časového úseku od doby kamennej po novovek. Realizáciou projektu sa významne prispelo k zabezpečeniu odbornej ochrany zbierkových predmetov – archeologických nálezov, čo je náplňou jednej z hlavných úloh múzea podľa ustanovení Zákona o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Bude to mať dlhodobý význam pre vedeckú obec i laickú verejnosť.

Mgr. Marián Čurný, PhD.