Novoročný príhovor primátora mesta
4. 1. 2019

Vážení spoluobčania, milí Michalovčania!

Pred niekoľkými hodinami sme sa rozlúčili s rokom 2018 a privítali sme rok nový, od ktorého, tak ako vždy, očakávame, že bude v mnohom iný, najmä však, že bude lepší a po každej stránke vydarenejší ako ten predošlý, čo vám všetkým aj zo srdca želám.

Svoje túžby a možno aj tajné priania sme v súvislosti s ním už asi povedali tým, ktorým dôverujeme, či uložili v tajných komnatách našich myslí, veriac, že aj keď nie všetky, ale aspoň časť z nich sa v priebehu nového roka podarí premeniť v realitu.

Pokiaľ sa to ale má stať, musia byť aj naše očakávania realistické. Nemôžeme chcieť, aby sa udialo niečo, čo je len veľmi málo pravdepodobné a popritom, a to je veľmi dôležité, nemôžeme myslieť len na seba.

Pred niekoľkými dňami boli Vianoce, ktoré sú najkrajšími sviatkami preto, lebo sú oslavou zrodenia Dobra, narodenia Lásky, sú časom obdarúvania sa a sú aj oslavou toho, že počas nich myslíme viac na iných ako na seba, aj keď hlavne na tých, ktorí sú nám blízki a ktorých máme radi.

Myslieť na iných je potrebné nielen počas Vianoc. Myslieť aj na iných je potrebné stále, a to aj vo vzťahu k našim vlastným očakávaniam.

V priebehu minulého roka, ale aj počas mnohých predchádzajúcich, som mal neraz možnosť vnímať, že to tak často nebolo. Očakávania niektorých aj v súvislosti s časťami mesta, kde žijeme, boli neraz takmer maximalistické, avšak bez ohľadu na potreby iných častí, či toho, čo je pre nás spoločné.

Nikomu to však nezazlievam, pretože napriek tomu, čo už bolo povedané, najviac nás vždy zaujíma to, čo je blízko nás, čo denne vídame a čo nám aj strpčuje život. Napriek tomu však verím, že obdobie, ktoré práve začalo, bude obdobím väčšieho porozumenia i obdobím väčšej empatie, čo nám všetkým na začiatku nového roka takisto želám.

Rok 2018 bol popri inom aj rokom, kedy skončilo ďalšie štvorročné obdobie fungovania našej mestskej samosprávy a začalo obdobie nové. Využívam preto aj tento priestor na to, aby som sa poďakoval vám všetkým, vážení spoluobčania, za všetko, čo ste v prospech nás všetkých urobili. Osobitne ďakuje tým z vás, ktorí ste prišli k volebným urnám a svojím zodpovedným prístupom ste rozhodli, aké bude ďalšie smerovanie Michaloviec.

Ďakujem zvlášť aj tým z vás, ktorých podporu som pociťoval a aj vďaka ktorej môžem predniesť aj tento už trinásty primátorský novoročný príhovor, čo si veľmi vážim.

Rok 2018 bol aj posledným, v ktorom v samospráve pôsobilo množstvo ľudí, ktorých život bol s orgánmi mesta spätý väčšmi ako život väčšiny iných Michalovčanov. Preto aj tento priestor využívam tiež na to, aby som sa za dlhoročnú spoluprácu poďakoval svojmu doterajšiemu zástupcovi MUDr. Benjamínovi Bančejovi, dlhoročným mestským poslancom Ing. Jánovi Ďurovčíkovi, MUDr. Ľubomírovi Rohoňovi, Mgr. Jánovi Eštokovi, Ing. Jozefovi Bobíkovi, MUDr. Pavlovi Kuchtovi, MUDr. Františkovi Farkašovi, MUDr. Tiborovi Prunyimu, Ing. Vladimírovi Braníkovi, Ing. Jaroslavovi Kapitanovi, Doc. Michalovi Stričíkovi, PhDr. Marte Horňákovej, MUDr. Jánovi Paľovčíkovi, MVDr. Vladimírovi Kostovčíkovi a Ing. Jozefovi Horňákovi, z ktorých väčšina sa rozhodla už viac nekandidovať. Aj vďaka nim sa Michalovce za posledné roky výrazne pozitívne zmenili a nám všetkým ostáva len veriť, že šestnásť úplne nových poslancov na ich činnosť v mnohom nadviaže.

Toho, na čo sa to dá, bolo aj v roku 2018 veľa. Z investičných aktivít možno spomenúť rekonštrukciu spevnených plôch v medziblokových priestoroch na Ulici profesora Hlaváča, dve ďalšie okružné križovatky ulíc Kuzmányho – Štefánikova a Obchodná- Duklianska- Markušova, dobudovanie zimného štadióna, nové teplovody na Sídlisku SNP, prístrešky na smetné nádoby na sídliskách Východ a Juh, výbeh pre psy na Leningradskej ulici, chodníky na viacerých uliciach IBV, opravená Školská ulica, nový chodník k Sídlisku SNP, detské ihriská vo viacerých častiach mesta...

To, čo som vymenoval, je len časť z investičných aktivít uplynulého roka. Okrem nich sme naďalej rekonštruovali objekty našich materských a základných škôl, denné centrá pre seniorov, premenou prešlo tréningové ihrisko s umelou trávou na futbalovom štadióne a popri tom všetkom sme vytvorili priestor pre bohatý kultúrny, spoločenský a športový život v meste, o čom svedčí množstvo podujatí, vymenovanie ktorých by si vyžadovalo veľký priestor.

I vďaka tomu všetkému sú dnes Michalovce nespochybniteľne vnímané ako ozajstné centrum Zemplína. Už dnes sú centrom zdravotníctva, obchodu, školstva, športu, kultúry a majú predpoklady na to, aby po dobudovaní diaľnice až k nám boli centrom hospodárskym a možno aj administratívno-politickým, na čo možno tiež v budúcnosti vzniknú predpoklady, na ktoré, bez ohľadu na to, či vôbec niekedy prídu, musíme mesto chystať.

 Veľa z toho, čo je k tomu potrebné, sme už urobili takmer vo všetkých oblastiach, čo neznamená, že nám veľa urobiť ešte netreba. Osobitne sa to dotýka dopravnej infraštruktúry, ale aj dopravy ako takej. Bude potrebné, aby sme zareagovali ešte intenzívnejšie na požiadavky doby v oblasti smart cities a postupne premieňali Michalovce na inteligentné mesto so všetkým, čo k tomuto pojmu patrí.

Rok 2019, ktorý práve začína, by mal byť aj z tohto pohľadu v mnohom jedinečným. Bude potrebné, aby sme v ňom urobili všetky potrebné kroky k strategickému smerovaniu v oblasti inteligentného mesta počnúc auditom súčasného stavu, cez oblasti, ktorým sa chceme venovať, až po zadefinovanie konkrétnych krokov v konkrétnom čase, vďaka ktorým by sa to malo dosiahnuť, pričom budeme musieť hlavne hľadať možnosti finančných zdrojov, prostredníctvom ktorých by sa to mohlo realizovať.

Rok 2019 nám ponúka aj celý rad iných možností.  Budeme v ňom európskym mestom športu, čo je ocenením nášho doterajšieho prístupu k rozvoju športu, ale zároveň i záväzkom, že šport budeme podporovať ešte intenzívnejšie. Túto skutočnosť hodláme využiť i tým, že kalendár na rok 2019, ktorý sme vydali, sa nesie v športovom duchu, podobne v akom sa bude niesť aj reprezentačný ples mesta o niekoľko dní.

Viac ako to sa ale budeme snažiť ešte výraznejšie podporovať našich športovcov a investovať do športovej infraštruktúry. Po futbalovom a zimnom štadióne a po mestskej športovej hale by sme najväčšiu pozornosť chceli venovať našej plavárni, ale aj tréningovým priestorom pre mladých hokejistov a futbalistov, ktorí ich nedostatok najviac pociťujú.

Zrekonštruovať a doslova do nového šatu by sme chceli zaodieť športový areál ZŠ T. J. Moussona, vybudovať ďalšie polyfunkčné ihriská v areáloch tých základných škôl, kde doposiaľ nie sú a radi by sme niekoľko športových ihrísk vybudovali aj v priestoroch sídliskových plôch.

Sme si vedomí, že na to, aby sa mesto aj naďalej rozvíjalo, bude potrebné, vzhľadom na nové skutočnosti, vytvárať podmienky predovšetkým pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách, pričom mesto sa sústredí hlavne na to, aby do svojho majetku získalo ďalšie nájomné byty, ktoré chceme prednostne ponúkať mladým rodinám.

Najdôležitejšou úlohou tohto roka preto bude nastaviť program rozvoja mesta na toto štvorročné volebné obdobie tak, aby v ňom všetko uvedené bolo zakomponované.

Už na najbližšom pracovnom zasadnutí nového mestského zastupiteľstva budeme vidieť, aká je vôľa poslancov mesto rozvíjať, ktorý smer vývoja z mnohých možností uprednostnia a v neposlednom rade aj to, čo z toho budeme môcť v tomto roku aj reálne urobiť.

Chcem veriť, že vo všetkom podstatnom dosiahneme zhodu, chcem veriť, že i vďaka tomu budeme môcť na jeho konci pozitívne hodnotiť aj rok 2019.

Vážení spoluobčania, milí Michalovčania!

Mnoho ľudí si si na začiatku roka, ale aj mesiaca či dokonca aj dňa, rado číta horoskopy, ktoré, najmä ak sú priaznivé, človeka povzbudia. Horoskopy pre mestá, pokiaľ viem, nie sú, no aj napriek ich absencii vieme všeličo predvídať a nastaviť sa pozitívne, ak, pravda, chceme.

Vieme predvídať, čo bude v meste nasledovať, ak budú prebiehať rôzne procesy aj mimo nás a vieme, že všeličo sa podarí zrealizovať, ak vyvinieme úsilie a budeme hľadať cesty a spôsoby, ako to, čo chceme, môžeme dosiahnuť.

Popri vôli je však vždy potrebné aj žičlivé prostredie. Platí to o meste, platí to o rodinách, platí to o pracoviskách a platí to vlastne o každom spoločenstve, ktoré niečo chce.

Želám preto všetkým vám i všetkým nám, aby sme takéto žičlivé prostredia vytvárali, aby sme takéto žičlivé prostredia v tomto roku vždy a všade aj nachádzali.

Len tam, kde sú k sebe ľudia ľuďmi sa všeličo dá a niekedy aj to, čo sa javí ako nemožné.

Buďme preto, prosím, k sebe práve takíto. Buďme k sebe aj prísni aj nároční, no najmä, buďme k sebe prajní!

Všetko najlepšie v novom roku, veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja a radosti, priatelia!

Viliam Zahorčák