Na štvrtom rokovaní sa diskutovalo prevažne o finančných témach
18. 5. 2023

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa vo štvrtok 27. apríla stretli na svojom štvrtom zasadnutí. V programe mali dvadsať bodov, v ktorých sa okrem iného venovali rozpočtom organizácií, rozpočtu mesta, majetkovoprávnym veciam, ale aj zabezpečeniu financovania redigitalizácie obrazu kina Centrum.

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Miroslav Dufinec. Poslanci v úvode schválili predložený program, zvolili návrhovú komisiu a schválili informatívnu správu o prijatých uzneseniach mestskej rady a tiež správu o riešení interpelácií poslancov. Hlavná kontrolórka Iveta Palečková predložila poslancom správu o výsledkoch kontrol.

Poslanci sa následne venovali majetkovoprávnym záležitostiam. Súčasťou materiálu bolo aj vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytových domov na Ul. mlynskej. Mesto súťaž vyhlásilo 31. marca s presne danými podmienkami a zareagovali na ňu traja účastníci. Všetci splnili všetky podmienky. Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania mestskej rady schválilo odpredaj manželom Romanovi a Vlaste Mikerovcom, ktorí ponúkli najvyššiu kúpnu cenu, a to vo výške 70 tisíc eur.

Riaditeľ Július Oleár predložil vyhodnotenie rozpočtu Technických a záhradníckych služieb mesta (TaZS) Michalovce za rok 2022 a riaditeľka Milada Tomková vyhodnotenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska. Poslanci rokovali aj o návrhu na 1. zmenu rozpočtu TaZS na rok 2023. Navýšenie rozpočtu vo výške približne 280 tisíc eur súvisí hlavne s ukončením rekonštrukcie mestskej plavárne a spustením jej prevádzky. Zvýšenie výdavkov súvisí jednak s nákladmi na energie, mzdy, odvody ale tiež so zabezpečením počiatočného vybavenia (napr. nábytok, plachty, uteráky, dráhové laná a i.). Prvotné očakávania príjmov z prevádzky kúpaliska sú v predpokladanej výške 40 tisíc eur.

Ďalším bodom v programe rokovanie bol záverečný účet mesta za rok 2022. Ten bol v priebehu roka upravovaný siedmimi rozpočtovými opatreniami. Rozpočtový výsledok za rok 2022 bol dosiahnutý celkový prebytok vo výške približne 1 milión 347 tisíc eur, suma zahŕňa aj nepoužité účelové zdroje vo výške približne 141 tisíc eur, ktoré prešli na použitie do rozpočtu roku 2023 a z prebytku sa v zmysle zákona vylučujú. Čistý prebytok je tak vo výške približne 1 milión 206 tisíc eur. Súčasťou záverečného účtu mesta za rok 2022 je aj správa nezávislého audítora, kde je vyjadrený názor, že účtovná uzávierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie mesta a výsledky sú v súlade s legislatívou.

Vedúci odboru školstva a športu predložil poslancom návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2023.

Na základe predloženého návrhu schválil poslanci spolufinancovanie k žiadosti o finančný príspevok z audioviuálneho fondu formou dotácie pre redigitalizáciu obrazu kina Centrum. Na základe zverejnenej výzvy chce mesto podať dve žiadosti. Obsahom jednej žiadosti je výmena existujúceho výbojkového projektoru za laserový typ, ktorý skvalitní vizuálny zážitok, zlepší farebnosť, jas a kontrast a zároveň má o polovicu nižšiu spotrebu. Obsahom druhej žiadosti je výmena existujúceho plátna za strieborné perforované plátno. Celkové náklady sú vo výške približne 125 tisíc eur, audiovizuálny fond môže poskytnúť dotáciu k žiadostiam najviac vo výške 54 980 eur, spolufinancovanie mesta je vo výške približne 70 100 eur.

Poslanecké plénum prerokovalo tiež vyhodnotenie Akčného plánu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Michalovce 2022 – 2030 za rok 2022, ktoré obsahuje vyhodnotenie plnenia jednotlivých aktivít opatrení akčného plánu. Na základe analýzy monitorovaných údajov je zrejmé, že niektoré aktivity, ktorých realizácia bola naplánovaná na rok 2022, je potrebné presunúť do nasledujúcich rokov.

Vedúca finančného odboru predniesla prítomným poslancom rozpočtové opatrenie číslo dva. V zmene sú zohľadnené nové skutočnosti, ktoré vychádzajú z potrieb mesta a mestských organizácií a zároveň aj z možností využiť externé zdroje. V tejto zmene dochádza k úprave príjmov a výdavkov, pričom celkový rozpočet mesta, vrátane finančných operácií, je vyrovnaný. Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkom o 2 377 480 eur, bežné výdavky sa zvyšujú o 2 628 977 eur, kapitálové príjmy sa zvyšujú o 239 102 eur a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 913 375 eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 1 144 787 eur, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 947 770 eur a výdavkové operácie o 22 000 eur. Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte.

V ďalšom bode schválili poslanci zmeny rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a tiež mestskej rady. Zmeny sa týkajú doručovania materiálov  na zasadnutia orgánov  mesta elektronickou formou, čím dôjde k zníženiu nákladov úradu na tlač materiálov a ich doručovanie. V závere rokovania poslanci predložili svoje interpelácie.

red

štvrté zasadnutie