Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve bolo odovzdaných sedemnásť ocenení
11. 12. 2023

Cenou mesta ocenená ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce. Cenu prebral riaditeľ Ján Džara..jpg

Mesto Michalovce každoročne oceňuje Cenou mesta a  Cenou primátora úspešných a talentovaných ľudí z rôznych oblastí života, ktorí sa podieľajú na jeho rozvoji a reprezentujú ho na Slovensku i v zahraničí.

Ceny mesta Michalovce a Ceny primátora boli štrnástim jednotlivcom a trom kolektívom odovzdané na Slávnostnom mestskom zastupiteľstve v piatok 8. decembra.

Z rúk primátora mesta Miroslava Dufinca si Cenu mesta prebrala Nikol Lucák Čupková, Lívia Kalaninová, rod. Dittelová, Gabriel Valiska, Základná škola, J. Švermu 6, Michalovce a Igor Žofčák. Cena primátora mesta Michalovce bola udelená Valérii Hocmanovej, Michalovi Kaňovi, Lujze Lee Lavrikovej, Eve Padovej, Petrovi Piskayovi, Občianskemu združeniu Návraty, Marte Saloňovej, Ivane Solianikovej, Emílii Soročinovej, Michalovi Stričíkovi, Zoranovi Záhradníkovi a Kolektívu Darcovského centra Michalovce.

Primátor mesta Michalovce vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Títo ocenení patria k tým ľuďom, ktorí veľmi dobre vedia, že tajomstvom úspechu nie je žiadna mágia ani obrovský talent. Je to výsledok prípravy, tvrdej práce a tiež poučenia sa z chýb a zlyhaní. Osobné nasadenie, profesionalita, snaha vedieť o svete čo najviac, získavať informácie, chcieť byť múdry, to je jedna stránka. Zároveň však platí, že nikto z nás tu na tejto zemi nie je ostrovom sám pre seba. Ocenení jednotlivci aj zástupcovia kolektívov, ktorí tu dnes sedia, sú toho živým dôkazom. Dovolím si povedať, že o všetkých z nich je pravdivá skutočnosť, že mnohokrát nesebecky konali dobro pre iných, pomáhali radami aj skutkami, a možno aj za cenu osobnej straty. Dokázali pre blaho druhých obetovať kúsok seba a svoj čas venovať problémom iných.“

Podujatie sa uskutočnilo vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach a v kultúrnom programe vystúpilo sláčikové kvarteto Lenart Quartet.

Všetkým oceneným ešte raz blahoželáme a želáme pevné zdravie a mnoho ďalších úspechov!

Návrhy na udelenie Ceny mesta môžu predložiť mestskému zastupiteľstvu poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta a mimovládne organizácie. Písomné návrhy so zdôvodnením sa podávajú na podateľni mestského úradu vždy do 30. júna kalendárneho roka. Podané návrhy vyhodnotia komisie mestského zastupiteľstva. Na základe ich odporúčania sú návrhy predložené na prerokovanie mestskej rade a následne na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Ceny primátora v zmysle schváleného štatútu mesta Michalovce udeľuje primátor jednotlivcom alebo kolektívom. Návrhy na udelenie tejto ceny predkladá aj mestská rada Michalovce, o jej udelení rozhoduje primátor mesta. Toto ocenenie dostávajú spravidla občania mesta najmä za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Kontakt pre médiá:  Mgr. Mária Stričková,
Mgr. Adela Kalaninová, adela.kalaninova@msumi.sk
Mgr. Marcela Andréová, marcela.andreova@msumi.sk