Miestne dane a poplatky v roku 2024
5. 1. 2024

V januári si svoju zákonnú povinnosť voči mestu plnia fyzické ako aj právnické osoby (daňovníci), ktoré v priebehu roka 2023 nadobudli nehnuteľnosti na území mesta Michalovce, poprípade im bolo im vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.
V prípade, že počas roka 2023 došlo k zániku alebo zmene daňovej  povinnosti  napríklad tým, že došlo k predaju, darovaniu, vydraženiu alebo zmene výmery nehnuteľnosti, úhynu resp. darovaniu psa, je potrebné podať čiastkové daňové priznanie.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať najneskôr do 31. januára 2024. Výnimkou sú prípady, keď daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, alebo nehnuteľnosť vydraží. V týchto prípadoch je daňovník povinný podať daňové priznanie do 30 dní od právoplatnosti uznesenia o dedičstve alebo vydraženia nehnuteľnosti.

V prípade daňovej povinnosti k dani za psa predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňové priznanie je daňovník povinný podať do 30 dní od kedy sa pes stal predmetom dane.

Sadzby dane z nehnuteľností sú určené Všeobecne záväzným nariadením (VZN) Mesta Michalovce č. 9/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta, v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.

Oslobodenie od  dane alebo zníženie dane si daňovník uplatní v  daňovom priznaní za  zdaňovacie obdobie, v ktorom mu prvýkrát vznikol nárok na úľavu, najneskôr do 31. januára daného roka. U tých daňovníkov, ktorí už mali uplatnené zníženie dane z dôvodu dosiahnutého veku v  predchádzajúcom období, sa ďalšie čiastkové priznanie nepodáva, úľava je zohľadnená automaticky. Uvedené sa netýka poberateľov dávky v  hmotnej núdzi. Títo si musia nárok na úľavu uplatniť podaním čiastkového daňového priznania každoročne, najneskôr do 31. januára, inak nárok na úľavu na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Oslobodenie od dane za psa sa týka iba osamelo žijúcej osoby, ktorá dovŕšila vek 70 rokov. Nárok na oslobodenie vzniká tejto osobe od 1. januára nasledujúceho roka po roku, v  ktorom uvedený vek dovŕšila. To znamená, že osamelo žijúca osoba, ktorá v roku 2023 oslávila 70. narodeniny, v  tomto zdaňovacom období 2024 má nárok na oslobodenie z dane za psa.

Tlačivo daňového priznania na rok 2024 k novonadobudnutej nehnuteľnosti, priznanie za psa, priznanie za hracie prístroje alebo predajné automaty si občania môžu stiahnuť a následne vytlačiť z internetovej stránky mesta: http://www.michalovce.sk/sk/clanok/dane-a-poplatky alebo si tlačovo môžu vyzdvihnúť na mestskom úrade na referáte daní a poplatku, č. dv. 121 a 128.

Práva a povinnosti poplatníka vo vzťahu k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje VZN č. 10/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Občan môže požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku na základe písomnej žiadosti spolu s  dokladmi uvedenými vo VZN č. 10/2023 najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. O zníženie alebo odpustenie poplatku za rok 2023 je potrebné požiadať najneskôr do 30. januára 2024.

Občan, ktorý sa viac ako 90 dní v roku nezdržiaval na území mesta, môže požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku. Mesto poskytne úľavu občanovi za to obdobie, za ktoré zdokladuje, že sa zdržiaval mimo územia mesta. Napríklad ak občan preukáže potvrdením o výkone práce v zahraničí že sa od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2024 zdržiaval v zahraničí, mesto za uvedené obdobie poplatníkovi poplatok za odpad odpustí.  Doklady a bližšie podmienky pre uplatnenie nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku sú uvedené vo VZN č. 10/2023. V prípade, ak sú doklady v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj preklad do slovenského jazyka, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.

Mesto na základe písomnej žiadosti spolu s príslušnými dokladmi zníži poplatok o 30 % fyzickým osobám v hmotnej núdzi, fyzickým osobám starším ako 62 rokov alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Pri fyzických osobách starších ako 62 rokov sa poplatok z titulu veku zníži automaticky.
   
Poplatník má možnosť žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s prílohami doručiť mestu osobne do podateľne, prostredníctvom poštovej služby alebo elektronickým podaním prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Tlačivá na oznámenie vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti a žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za odpad, poplatník nájde zverejnené na vyššie uvedenej internetovej stránke mesta, alebo si ich môže vyzdvihnúť na mestskom úrade na referát daní a poplatku, č. dv. 115, 116, 118 a 119.

Rozhodnutia o dani z nehnuteľností a rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad bude mesto obyvateľom doručovať prostredníctvom zamestnancov v priebehu prvej polovice roka 2024. Právnickým osobám a fyzickým osobám s aktivovanou elektronickou schránkou na doručovanie, budú rozhodnutia zaslané do elektronickej schránky.

Všetky informácie ohľadne miestnych daní a poplatku za komunálny odpad vrátane nároku na zníženie alebo oslobodenie od dane, resp. poplatku za komunálny odpad, ako aj termínov podania priznaní alebo žiadosti nájdete na webovej stránke mesta Michalovce: Všeobecne záväzné nariadenia | Informačný portál mesta Michalovce , a to vo VZN č. 9/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné a VZN č. 10/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.