Miestne dane a poplatky v roku 2021
25. 1. 2021

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom a ochorením COVID-19 sú s platnosťou do odvolania zrušené klientske hodiny mestského úradu.

Preto odporúčame, aby občania na komunikáciu s mestom využívali:
- predovšetkým dostupné elektronické prostriedky https://www.michalovce.sk/sk/clanok/elektronicke-sluzby
- prípadne služby slovenskej pošty, (vzory tlačív sú dostupné na  https://www.michalovce.sk/sk/clanok/dane-a-poplatky)
- alebo podacie služby mestského úradu (bočný vchod do budovy úradu bude opatrený podacou urnou, kde občan môže vhodiť svoje podanie).

V nevyhnutných prípadoch je možné kontaktovať pracovníkov úradu telefonicky na číslach:

TKO: 056/6864 116, 056/6864 118, 056/6864 119,

DANE: 056/6864 121, 056/6864 128 alebo 0918 876 619

alebo e-mailom: podatelna@msumi.sk.

Všetky informácie ohľadom miestnych daní a poplatku za komunálny odpad vrátane nároku na zníženie/oslobodenie od dane/poplatku za TKO, ako aj termínov podania priznaní/žiadosti nájdete na webovej stránke mesta Michalovce v časti Transparentné mesto – Všeobecne záväzné nariadenia (VZN), a to konkrétne:

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 210/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 206/2019, o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

MsÚ