Miestne dane a poplatky
9. 3. 2023

Mesto Michalovce začína od stredy 15. marca 2023 s doručovaním rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad, dane z nehnuteľností a dane za psa (ďalej len „Rozhodnutie“). Rozhodnutia budú do domácností doručovať zamestnanci mesta ako správcu týchto daní v pracovných dňoch vždy od 16.00 do 20.30 hod., počas sobôt sa tak bude diať v čase medzi 12.00 - 20.30 hod, s výnimkou Bielej soboty 08. apríla 2023. Rozhodnutia sa budú do domácností doručovať do 14. apríla 2023. 

Rozhodnutie môže prevziať len osoba, ktorej je určené alebo iná osoba na základe splnomocnenia. Proti rozhodnutiu môže občan podať odvolanie v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Poplatok, resp. miestnu daň, je občan povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

V záujme zvýšenia úspešnosti doručovania rozhodnutí je vhodné, aby mal každý občan, resp. subjekt, označenú svojím menom a priezviskom nielen poštovú schránku, ale aj vchodové dvere do bytu.

Forma úhrady miestnych daní a poplatkov:

 • Internetbankingom, resp. prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke
  Bankové spojenie pre zaplatenie miestnych daní a poplatkov:
  Banka:   Československá obchodná banka, a. s.
  Číslo účtu:   SK81 7500 0000 040 1551 4475
  BIC/SWIFT:   CEKOSKBX
  Variabilný symbol:  uvedený v Rozhodnutí (číslo rozhodnutia)
  Konštantný symbol: 0558
 • V hotovosti prípadne bezhotovostne prostredníctvom samoobslužného platobného kiosku umiestneného vo voľne dostupných vstupných priestoroch MsÚ,
 • V nevyhnutných prípadoch v Pokladni MsÚ.

Pri platbe v platobnom kiosku, alebo v pokladni MsÚ je potrebné použiť čiarový kód uvedený na rozhodnutí.

Platba v kiosku je intuitívna. 

Po zo skenovaní čiarového kódu bude platiteľ vyzvaný na zaplatenie sumy uvedenej na rozhodnutí. 

Kiosk   Kiosk