Mesto získalo ďalšie externé zdroje
23. 3. 2023

Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt  Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce  vo výške 105 250,50 Eur, projekt bude spolufinancovať sumou  5 539,50 Eur.

Logá IROP,MIRRI SR a EÚ

Na základe zverejnenej výzvy na prípravu regionálnych projektov, kde jedným z oprávnených bolo aj mesto Michalovce ako jadrové mesto Udržateľného mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce, sme zaslali v decembri 2022 žiadosť o NFP na zabezpečenie prípravy projektových dokumentácií na úrovni realizačných projektov, projekt bol schválený pre nasledujúce tri projektové zámery:

  • Vytvorenie projektovej dokumentácie pre Re-use centrum, zberný dvor, Lastomírska ul. Michalovce

V meste Michalovce sa od roku 2005 realizuje a rozvíja triedený zber odpadov - komodity papier, plasty, sklo, viacvrstvové obaly, obaly z kovu, svetelné zdroje. V roku 2012 mesto realizovalo projekt "Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia tried. linky odpadov", ktorým sa okrem modernizácie triediacej linky pre vytriedené zložky vytvorili podmienky pre zavedenie triedenia ďalšej zložky komunálneho odpadu a to komodity - biologicky rozložiteľný komunálny odpad. V roku 2015 bol ukončený projekt "Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach", ktorým sa zabezpečili technologické zariadenia, spevnené plochy a hala pre zber a spracovanie až 1860 t BRKO ročne, kapacita zariadenia bola neskôr navýšená na 2500 t ročne odpovedajúcim povoľovacím procesom. Mesto ale nemá vytvorený systém a možnosti pre opätovné využitie starých, ale ešte funkčných vecí. Súčasne mesto identifikuje potrebu zavedenia zberu ďalších komodít ako je drobný stavebný odpad, šatstvo, textílie, jedlé tuky a oleje, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chemikálie, batérie a akumulátory, žiarivky a ďalší odpad v súlade s platnou legislatívou. V areáli zberného dvora sa nachádza brownfield - nevyužívané zanedbané priestory bývalej práčovne, taktiež nevyužívaný objekt garáží. Mesto chce využiť priestor bývalej práčovne a objektu garáži pre vybudovanie Reuse centra, rozšíriť zberný dvor o časť prioritne zameranú na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov a rozšírenie ďalších zberových komodít, na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku odpadov.

  • Vytvorenie projektovej dokumentácie pre Revitalizácia lokality Hrádok - I. etapa

Lokalita Hrádok patrí k významným dominantám mesta Michalovce, nielen z hľadiska krajinárskeho, ale aj z hľadiska historického. Nachádzajú sa tu významné národné nehnuteľné kultúrne pamiatky - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho, Cintorín Červenej armády i Moussonov dom. Nachádza sa tu ale aj územie bývalého chátraného amfiteátra s obslužnou budovou, miesto zničených lavičiek v časti hľadiska je zarastené náletovými drevinami. Mesto chce zastaviť chátranie lokality, chce riešiť biodiverzitu územia, vytvoriť funkčnú oddychovú zónu pre spoločenské aj individuálne kultúrne vyžitie, prebudovanie zdravého životného štýlu obyvateľov a návštevníkov lokality, chce tejto lokalite prinavrátiť život. Chceme uvedený priestor komplexne revitalizovať, otvoriť pre všetkých, pre jednotlivcov, rodiny s deťmi, ktorí tam v minulosti trávili svoje voľné chvíle.

  • Vytvorenie projektovej dokumentácie pre Cyklistický chodník Hollého – Okružná - Štefánikova

Mesto Michalovce má vysoký potenciál využitia cyklodopravy svojim charakterom rovinatého územia, napriek tomu sú v meste vytvorené cyklotrasy len o celkovej dĺžke 6,367km, z toho 3,53 km len značením na komunikáciách. Meste chýbajú cyklotrasy prepájajúce niektoré časti mesta, chýbajú cyklotrasy prepájajúce sídliská a okrajové časti mesta s centrom mesta a s centrom hospodárskeho významu, priemyselným parkom mesta s výrobnými závodmi. Vytvorením okružnej cyklotrasy v meste  bude možné vytvárať cyklistické prepojenia do jednotlivých lokalít ako aj okrajových častí, nasmerovať cyklodopravu do susedných obcí mesta. Mesto potrebuje bezpečne integrovať cyklistov v premávke, zvýšiť ich počet na pozemných komunikáciách v meste a obmedziť automobilovú osobnú dopravu.

Cieľom projektu je zabezpečiť projektovú prípravu ukončenú povoľovacími procesmi a následne realizovať všetky zámery z externých finančných prostriedkov UMR MFO či Plánu obnovy a odolnosti. Všetky aktivity poslúžia nielen obyvateľom Michaloviec ale aj obyvateľom širšieho regiónu ako aj  návštevníkom mesta. Projektové zámery sú v súlade so spoločným PHRSR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce a taktiež s projektovými zámermi plánovanými v rámci Integrovanej územnej stratégie UMR MFO Michalovce.

RNDr. Jana Machová