Mesto prijalo opatrenia v súvislosti s Koronavírusom
9. 3. 2020

Mesto nariadilo riaditeľom základných a materských škôl preveriť stav chorobnosti v školách a zároveň preveriť či sú v školách deti, ktoré počas jarných prázdnin navštívili rizikové oblasti. Po zistení skutočností je situácia taká, že v jednej základnej škole, konkrétne v Základnej škole na Moskovskej ulici sú vyhlásené chrípkové prázdniny. Ostatným školám sme odporučili, aby tí žiaci, ktorí navštívili rizikové oblasti, zostali doma v dobrovoľnej karanténe. Mesto Michalovce z pozície zriaďovateľa nemá právo dať školám voľno. Môže tak urobiť iba v tom prípade, ak by prišiel pokyn z ministerstva školstva alebo z ministerstva zdravotníctva. Je dôležité taktiež prihliadať na to, že na rozdiel od stredných škôl, na základných školách žiaci plnia povinnú školskú dochádzku a Mesto do nej samovoľne zasahovať nemôže. Čo sa týka ďalších opatrení Mesto Michalovce zrušilo po dobu dvoch týždňov všetky spoločenské, športové a kultúrne podujatia, ktorých je organizátorom.

Mesto Michalovce odporúča ostatným organizátorom kultúrnych, športových alebo spoločenských podujatí, ktoré sa majú v našom meste uskutočniť v najbližších dňoch, aby zvážili ich organizovanie. Taktiež odporúča riaditeľom škôl, aby zvážili na určitú dobu pozastaviť vydávanie obedov pre externých stravníkov. Ide najmä o seniorov, ktorí sa do školských zariadení chodia stravovať.

Čo sa týka Mestského úradu v Michalovciach a inštitúcií Mesta, v jeho priestoroch sa zvýšili hygienické opatrenia, najmä v priestoroch, kde zamestnanci úradu prichádzajú do styku s klientmi. Zároveň Mesto dodržiava všetky odporúčania, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva.

Dôležité informácie pre občanov, vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí medzi ne aj ochorenie COVID-19:

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
  • ak ste chorý, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby,
  • doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

Všetky aktuálne informácie o šíriacom sa Koronavíruse na Slovensku nájdete na týchto webových sídlach:

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Tlačová správa, 9. marca 2020

Názov podujatia: Koronavírus na Slovensku
Termín podujatia: 9.marec 2020
Kontakt pre média: Ing. Iveta Palečková, iveta.paleckova@msumi.sk
                                   Mgr. Adela Kalaninová, adela.kalaninova@msumi.sk