MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ
16. 5. 2020

Vždy v máji si pracovníci múzeí, ich návštevníci aj priaznivci pripomínajú významný deň

Už od sedemdesiatych rokov 20. storočia patrí 18. máj múzeám. Na podporu významu tohto dňa vznikla vo Francúzsku v nedávnej minulosti iniciatíva na založenie tradície Nuit européenne des musées – Európskej noci múzeí. Organizuje sa pod patronátom Rady Európy. Na Slovensku je toto podujatie známe pod názvom Noc múzeí a galérií a koná sa v tretiu májovú nedeľu.

Múzeá pri tejto príležitosti oslavujú nielen svoju existenciu, ale  prostredníctvom realizovaných aktivít upozorňujú verejnosť na svoj význam a nenahraditeľné miesto pri ochrane súčastí kultúrneho dedičstva – zbierkových predmetov, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odbornom i vedeckom zhodnotení prezentujú.

V rámci Medzinárodného dňa sa múzejníci snažia prilákať ľudí možnosťou nazrieť do priestorov, kde sa v priebehu roka bežne nedostanú. Aktivity sú viac orientované na priblíženie činností múzea ako sú napr. spôsoby získavania múzejných zbierkových predmetov, postupy pri ich odbornom ošetrovaní  či možnosti ich prezentácie. Kurátori zbierok ponúkajú častokrát verejnosti i svoje odborné rady pri posudzovaní rôznych predmetov. Takýmto spôsobom dokážu návštevníci lepšie pochopiť postavenie a dôležitosť múzeí. I Zemplínske múzeum v Michalovciach ako kultúrna inštitúcia Košického samosprávneho kraja sa v minulosti aktívne zapájala do Medzinárodného dňa múzeí a to organizovaním atraktívnych podujatí.
Od 10. marca 2020 je v dôsledku rozšírenia koronavírusu naše múzeum zatvorené. Pracovníci boli nútení výrazne prehodnotiť plán podujatí a aktivít múzea na najbližšie týždne a mesiace. V  expozičných priestoroch prestali sprevádzať návštevníkov. Napriek týmto ťažkým časom život v múzeu nezastal. Prezentácia exponátov prostredníctvom sprístupnených expozícií a výstav, či rôznych článkov a krátkych videí, je totiž len jedna z hlavných úloh práce v múzeu.

Múzejníci v súčasnosti udržiavajú kontakt s verejnosťou vďaka virtuálnemu svetu. Prostredníctvom krátkych videí, článkov a obrazového materiálu ponúkajú možnosť postupne nazrieť i do zákulisia práce v múzeu. Vyhlásili tiež súťaž o naj predmet múzea, v ktorej predstavia vybrané exponáty, a verejnosť bude mať možnosť prostredníctvom hlasovania vybrať ten najzaujímavejší. Vďaka tomu poukážu na skutočné skvosty, ktorými disponuje múzeum vo svojich zbierkach. Netradičným spôsobom sa rozhodli, aj keď len symbolicky, osláviť aj Medzinárodný deň múzeí. Pod názvom „Návraty v čase“ postupne uverejnia na sociálnych sieťach a na webovej stránke niekoľko článkov a svojim návštevníkom a priaznivcom tak predstavia vyše 60-ročnú históriu múzea. Za zmienku určite stojí skutočnosť, že naše múzeum je najstaršie múzeum svojho druhu v regióne Zemplín.

Odborní pracovníci aktuálne vykonávajú vypísanú komplexnú revíziu zbierkového fondu múzea, kontrolujú teda aktuálny stav zbierkových predmetov. Prebiehajú aj prípravy na ponuky špecializovaných aktivít pre žiakov a študentov a sústreďujú sa i materiály na podávanie rôznych projektov. Časť pracovníkov múzea sa intenzívne venuje prípravám na ďalšie rekonštrukcie objektov v správe Zemplínskeho múzea a prebiehajú aj udržiavacie práce v areáli múzea. I takýmto spôsobom sa pripravujeme na čas, kedy k nám opäť zavítajú návštevníci a na najbližšie oslávenie Medzinárodného dňa múzeí.

Múzeum nie sú len historické objekty, expozície a zbierky, ale aj ľudia. Preto si pri tejto príležitosti chceme spomenúť na našich predchodcov a významných michalovských múzejníkov Jaroslava Vízdala, Jozefa Saloňa, Vladimíra Sekelu, Mikuláša Jágera a ďalších. Na ich prácu a výsledky môžeme dnes nadviazať aj my.

Mgr. Stanislava Rovňáková