Marec - mesiac knihy
1. 4. 2021

7 Marec mesiac knihy MŠ Švermu (2).jpg

Mesiac marec, skvelý priateľ detí a kníh, zaklopal i tohto roku na dvere  našej materskej školy. V „Deň mojej knihy“ si deti hrdo prinášali do tried svoje obľúbené rozprávkové knihy, z ktorých im pani učiteľky priebežne čítali. Prostredníctvom nich sa  oboznamovali s rôznymi rozprávkovými postavami a ich charakteristickými vlastnosťami. Hodnotili ich konanie a vymýšľali pokračovanie rozprávok či príbehov. Učili sa chápať súvislosti medzi obsahom prečítaného textu a reálnou skutočnosťou.

Vytvorením oddychovej zóny s knižnicou sme navodili príjemnú atmosféru k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu ku knihe a predčitateľskej gramotnosti. Deti tak mali možnosť stretávať sa s písmom v písanej a čítanej forme. Učili sa chápať rozdiely medzi poéziou a prózou, oboznamovali sa s pojmami autor, text či ilustrácia. Zaujímavými edukačnými hrami spoznávali písmo prostredníctvom skladania rozstrihaného textu básničiek či riekaniek do celku podľa predlohy na základe vizuálneho sledovania. Pokúšali sa písať svoje meno prstom do tabuľky s múkou. Dopĺňali „Maľované čítanie“ slovnými druhmi v správnych gramatických tvaroch či zostavili svoje meno z písmen abecedy. V námetovej hre „Na knižnicu“ sa deti učili správnemu zaobchádzaniu s knihou a dodržiavaniu pravidiel správania sa v tejto inštitúcii.

Téma poézie a prózy, divadla či náučnej literatúry sa premietla takmer vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Rozvíjali sme nimi  poznatky o tvorbe knihy, predstavy a fantáziu cez  výtvarné zobrazenie deja rozprávok a modelovanie figurálnych postáv zvierat, slovnú zásobu a komunikatívne kompetencie reprodukovaním obsahu prečítaných textov či dramatizáciou rozprávok. V rámci matematiky a práce s informáciami mali deti možnosť cez výučbové programy a interaktívne hry plniť jednoduché úlohy, riešiť labyrinty, počítať, vyhľadávať rozprávkových hrdinov začínajúcich na dané písmeno alebo priradiť správny názov k objektu. Citové prežívanie rozprávok a divadla sme podfarbovali hudbou i kolektívnym spevom. Nezabudli sme ani na zdravie, ktoré sme utužovali prekonávaním rôznych prekážok na ceste za rozprávkou.

Knihy majú nezastupiteľné miesto vo svete fantázie detí. Neberme im túto možnosť snívania a snažme sa nielen v materskej škole ale i doma  využívať voľný čas na stretnutie s knihou, aby sme prostredníctvom nej zasievali do duše malého poslucháča lásku k materinskému jazyku, ľudovej slovesnosti, zmyslu pre čestnosť, spravodlivosť a  vieru vo víťazstvo dobra.

Iveta Čechovičová