Kresťania oslavujú odpustenie a víťazstvo nad smrťou
1. 4. 2021

O žiadnej osobe sa v dejinách sveta nezaznamenalo toľko proroctiev a predpovedí od rôznych ľudí, ako sa napísalo o živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista.

Je dokonané! Týmito dvoma slovami, ktoré Ježiš zvolal na kríži v poslednom okamihu života, je vyjadrené, o čom je sviatok Veľkej noci. Je dokončené dielo Božej  záchrany človeka prostredníctvom smrti a vzkriesenia Božieho Syna Ježiša Krista. Plán nebeského Otca sa podaril. Boj bol úspešne dobojovaný. Diabol bol porazený. Celé nebo sústredene so záujmom sledovalo záverečné scény tohto boja. Nad Spasiteľovým víťazstvom jasali všetci anjeli. Nebo so zármutkom a úžasom hľadelo na Krista visiaceho na kríži. Diablova moc ovládala ľudské srdcia. Čím zúrivejšie bolo jeho vyčíňanie, tým pevnejšie sa Boží Syn pridŕžal ruky svojho Otca a neochvejne šiel cestou sebaobetovania. Bol plný lásky. Nič ho nemohlo odviesť od diela, ktoré prišiel na svet konať. Ježiš znášal trest za naše hriechy.  Zmieril nás s Bohom.

Smrť ukrižovaním Ježiša z Nazareta je nepopierateľným historickým faktom, ktorý dokazujú aj nekresťanské zdroje. Zdalo sa, že Ježišov tragický koniec je výsledkom nezdaru. Že to nebolo od Boha. Stál tam bezmocný, slabý a sám. V Jeho slabosti sa však dokázala Božia moc. Ježišova pravda v porovnaní so slávnou a silnou rímskou ríšou sa nedala porovnať. Kríž bol symbolom rímskej nadvlády ako odstrašujúca praktika pre ostatných.

Ježiša v závere života opustili všetci jeho nasledovníci. Jeho najbližší učeník Peter ho zaprel. Ostáva na kríži sám, v istom momente i nebeský Otec ho opustil. V bolesti a samote zvolal silným hlasom: “Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Na chvíľu odvrátil od neho svoju tvár, pretože na Ňom spočinuli všetky hriechy ľudstva. Ježiš zástupne zomiera za nás. Nesie na sebe všetko to zlo, čo človek dokáže len vo svojej žiadosti napáchať.

Keď sa dnes pozrieme na 21.storočie, konštatujeme, že časy veľkej a slávnej Rímskej ríše pominuli. Ale o kresťanstve to nemôžeme povedať. Ježišovo učenie nielen stále žije, ale neustále rastie. S viac ako 2,5 miliardami veriacich je kresťanstvo najrozšírenejším náboženstvom vo svete. V súčasnej dobe  menami slávnych rímskych cisárov, Cézar, Alex či Nero ľudia pomenúvajú často svojich psíkov. Zatiaľ čo Peter, Ján, Lukáš alebo Jakub či Mária sú naše najčastejšie krstné mená.

Kríž je posolstvom odpustenia a vzkriesenie víťazstvom nad duchovnou temnotou. Sviatok Veľkej noci ukazuje na milosrdné Božie srdce a tiež na jeho vyslobodzujúcu moc. Pán Ježiš sa na kríži prihováral za svojich popravcov. S láskou sa modlil: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Sám rímsky stotník, ktorý mu prebodol bok, vyznal: „ Toto bol naozaj Syn Boží.“ Bolo mu to zjavené od Boha. Kristova láska je silnejšia než hnev a nenávisť človeka. Jeden starý muž z malej dedinky pri Košiciach v mladosti počas vojny zabil človeka. Cítil na duši veľké bremeno, Bolo mu to veľmi ľúto. Zveril sa istému kresťanovi, ktorý okamžite s rozhorčením reagoval slovami: „Boh vám to nikdy neodpustí.“ Mýlil sa. Tento starý muž zomrel s vedomím, že mu nebude nikdy odpustené. Skutok Stvoriteľa na kríži ukazuje na silu odpustenia.   

Ježišovo vzkriesenie je splnením dávnych proroctiev, je dôkazom o Jeho božstve a je základom nášho budúceho vzkriesenia. Kristus hovorí: „Ja vám dávam večný život, nezahyniete nikdy a nik vás nevytrhne z mojej ruky.“ Udalosti okolo ukrižovania Božieho Syna nám priniesli záchranu. Sú priamym zásahom Boha Otca do dejín ľudstva. Veľké dielo vykúpenia bolo víťazne zavŕšené. Boh hovorí k nám aj v dnešnej dobe. Duch Svätý nám oživuje Božie slovo. Je tu cirkev, prostredníctvom ktorej je komunikovaná Jeho vôľa a taktiež sa Boh nadprirodzene prejavuje.

Ježiš je pripravený ti odpustiť, ak naozaj ľutuješ svoje pády. Možno si toho v živote veľa pokazil, ale je tu nádej. S Pánom Ježišom môžeš začať žiť nanovo. Boh je Bohom nových začiatkov. Ten svoj začiatok môžeš začať práve dnes.

Štefan Handzok, pastor Apoštolskej cirkvi