Jedenáste rokovanie Mestského zastupiteľstva
8. 7. 2024

1 XI. zasadnutie MsZ.jpg

Jedenáste rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa konalo v utorok 25. júna. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Miroslav Dufinec. Predložený program bol v úvode doplnený o jeden bod a spolu tak obsahoval 20 bodov.

Prvé body programu boli venované informatívnym správam: o prijatých uzneseniach mestskej rady za máj – jún a o riešení interpelácií poslancov vznesených na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva. Poslanci na rokovaní schválili úpravu všeobecne záväzného nariadenia o trhových miestach. Táto úprava rozširuje zoznam ulíc, na ktorých sa trhy v meste môžu konať, a to o ulice Nám. osloboditeľov, Nám. slobody a Dukliansku ulicu.

Poslanci sa ďalej venovali vyhodnoteniu Akčného plánu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Michalovce 2022 – 2030, ktoré sumarizuje aktuálny vývoj a dosiahnutý pokrok v jednotlivých strategických prioritách mesta za rok 2023. Niektoré aktivity, ktorých realizácia bola naplánovaná na rok 2023, je potrebné presunúť do nasledujúcich rokov. Jedným z dôvodov je fakt, že aktivity akčného plánu PHRSR sú v značnej miere naviazané na externé zdroje (zo štátneho rozpočtu, fondov EÚ a i.). Nové programové obdobie EÚ sa začalo od roku 2021, no konečné podmienky čerpania nenávratných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov na Slovensku neboli včas zadefinované a vyhlásenie výziev bolo presunuté do roku 2024, resp. ďalšie kolá výziev ešte len budú vyhlásené v nasledujúcich kalendárnych rokoch. Aby projekty obsahovali všetky oprávnené aktivity v súlade s konkrétnou výzvou na predloženie žiadosti o NFP, bolo potrebné tiež časovo posunúť aj projektovú prípravu.

V ďalšom bode poslanci schválili predložený návrh na doplnenie mena na Pamätník olympionikov. Olympijský klub Michalovce prostredníctvom predsedu navrhol doplniť na tento pamätník meno hokejistu Pavla Regendu, ktorý ako člen slovenskej hokejovej reprezentácie získal v roku 2022 na Zimných olympijských hrách v Pekingu bronzovú medailu.

Na zastupiteľstve sa ďalej rokovalo o prijatí úveru na zabezpečenie dotriedenia zmesového komunálneho odpadu. Legislatívna zmena od 1. januára 2025 ukladá mestám povinnosť dotriediť zmesový odpad pred uložením na skládku v zariadení pre mechanicko-biologickú úpravu odpadov. Predpokladané výdavky sú vo výške približne 1 milión 420 tisíc eur a zahŕňajú náklady na stavebnú časť (vybudovanie betónovej plochy) a technologickú časť (nákup zariadení pre dotrieďovaciu linku MBÚ a veľkoobjemové kontajnery na prepravu odpadu). Keďže nie sú vypísané žiadne výzvy o nenávratné finančné príspevky, mesto predpokladá financovať túto investíciu z úveru od Environmentálneho fondu, kde sú pre mestá zvýhodnené podmienky čerpania. Výška úveru bude závislá od výsledkov verejného obstarávania, ktoré bude realizované po schválení investičných výdavkov a spôsobe ich financovania v mestskom zastupiteľstve. Návrh na prijatie úveru bol schválený.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce predložili návrh na 1. zmenu ich rozpočtu, ktorým požadujú na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu zvýšenie bežného transferu o sumu približne 254 tisíc eur. Dôvodom je zabezpečenie realizácie zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Schválený rozpočet organizácie na rok 2023 zahŕňal výdavky na realizáciu tohto zberu iba v minimálnej výške, na rozbeh samotnej činnosti. Ďalším dôvodom je vyrovnanie mzdových nárokov pre zamestnancov, vyplývajúcich z legislatívnych úprav súvisiacich s valorizáciou, úpravou Zákonníka práce a úpravou stravného. Zastupiteľstvo tento návrh schválilo.

Mestskí zákonodarcovia ďalej na rokovaní schválili rozpočtové opatrenie č. 4. V tejto zmene dochádza k úprave príjmov a výdavkov. Medzi zmenami v časti bežných výdavkov je okrem iného aj vyššie spomínaný transfer pre technické služby. Ďalej v časti kapitálových príjmov sa znížili predpokladané príjmy z Fondu na podporu športu na modernizáciu chladenia zimného štadióna. Tieto prostriedky chce mesto získať z externých zdrojov s nižším spolufinancovaním, a to v rámci pripravovaných výziev na podporu športovej infraštruktúry. Do kapitálových výdavkov je v tejto súvislosti zahrnutá suma 84 tisíc eur na nevyhnutnú výmenu kompresora.

Rozpočtovým opatrením č. 4 sa bežné príjmy mesta zvyšujú celkom o 739 401 eur, bežné výdavky sa zvyšujú o 1 044 850 eur, kapitálové príjmy sa znižujú o 2 524 121 eur a kapitálové výdavky sa znižujú o 1 301 782 eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 3 358 747 eur, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 1 527 788 eur, výdavkové operácie sa nemenia. Celkový rozpočet mesta, vrátane finančných operácií, je vyrovnaný.

Do programu rokovania bol na návrh primátora Miroslava Dufinca doplnený bod, ktorý pojednával o kúpe akcií spoločnosti MFK Zemplín, a.s. Spoločnosť bola založená v roku 2005 s výškou imania 33 200 eur, ktoré pozostáva z desiatich akcií na meno, v listinnej podobe s menovou hodnotou 3 320 eur za akciu. Okrem mesta Michalovce (dve akcie) boli akcionármi spoločnosť SCORP, s.r.o. (štyri akcie) a AZC, a.s. (štyri akcie). Spoločnosť AZC, a.s., oznámila, že naďalej nemá v úmysle vlastniť akcie MFK Zemplín a tieto ponúkla akcionárom. SCORP, s.r.o., prihliadnuc na túto skutočnosť ponúkla svoje akcie mestu Michalovce , čím má mesto možnosť stať sa 100 %-ným akcionárom klubu. Mesto prejavilo záujem tieto akcie odkúpiť a zároveň prebiehajú rokovania s inými záujemcami, ktorí by mali záujem vstúpiť do spoločnosti MFK Zemplín a takouto formou spolupracovať na rozvoji futbalu v meste. Potencionálnym záujemcom mesto ponúkne akcie za rovnakú menovú hodnotu, ako ich nadobudlo.

Zasadnutie poslancov pokračovalo prerokovaním majetkových záležitostí a personálnych zmien v komisii sociálnych vecí a rodiny.

red