Hlavnými témami rokovania boli rozpočty mesta a jeho organizácií
9. 5. 2024

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa stretli 25. apríla na desiatom zasadnutí. Rokovanie, ktorého program obsahoval takmer 20 bodov, otvoril a viedol primátor mesta Miroslav Dufinec.

Prvé body programu boli venované informatívnym správam: o prijatých uzneseniach mestskej rady za marec – apríl a o riešení interpelácií poslancov vznesených na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva. V ďalších bodoch hlavná kontrolórka mesta predložila správu o kontrolnej činnosti za obdobie február – apríl a tiež návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024.

Poslanci sa ďalej venovali zmenám v sieti škôl a školských zariadení. Vydali súhlasné stanovisko pre zriaďovateľa Súkromného centra poradenstva a prevencie, ktoré sa presťahovalo z Pavloviec n. Uhom do Michaloviec a zo zákona mu vyplýva povinnosť predložiť vyjadrenie obce. Rovnako vydali súhlasné stanovisko týkajúce sa zaradenia Špeciálnej základnej školy, Tyršova 1, Sobrance, ako organizačnej zložky Spojenej školy internátnej, Školská 10, Michalovce.

Na zastupiteľstve sa ďalej rokovalo o vyhodnotení rozpočtu Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce za rok 2023. v rámci schváleného rozpočtu zabezpečovali služby, ktoré boli v plnom rozsahu prepojené na úlohy a potreby mesta. Okrem zabezpečenia týchto potrieb organizácia využívala svoje kapacity na poskytovanie odplatných služieb firmám či občanom mesta. Rozpočtový rok 2023 bol poznamenaný vyhlásenou mimoriadnou situáciou v súvislosti s vojnou na Ukrajine a tranzitné centrum zriadené v športovej hale bolo v prevádzke do konca 6/2023.Technické služby v režime 24/7 zabezpečovali pre centrum dodávku pitnej vody, poskytli vnútorné priestory haly pre proces registrácie odídencov, vrátane osvetlenia, vykurovania, upratovania a dezinfekcie priestorov. Celkové výdavky spojené so zabezpečením prevádzky tranzitného centra boli vo výške približne 72 tisíc eur. Technické služby skončili rok 2023 s celkovým prebytkom približne 4 700 eur.

V ďalšom bode bolo poslancom predložené aj vyhodnotenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Michalovce za rok 2023. Prevyšujúcimi príjmami nad celkovými výdavkami bol v mestskom kultúrnom stredisku dosiahnutý prebytok rozpočtu približne 85 tisíc eur.

Mestskí zákonodarcovia ďalej na rokovaní schválili predložený záverečný účet mesta Michalovce za rok 2023. Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný siedmimi rozpočtovými opatreniami a po zapracovaní všetkých zmien bez finančných operácií bol schodkový v celkovej výške približne 247 tisíc eur. Bežné a kapitálových príjmy boli splnené na približne 103 %. Výška príjmu z podielových daní, ktoré tvoria najvyššiu časť bežných príjmov, nebola naplnená tak, ako bola prognozovaná zo strany Ministerstva financií SR, a mesto zaznamenalo výpadok v príjmoch približne 136 tisíc eur. Bežné a kapitálové výdavky boli čerpané na približne 98 %. Za rok 2023 bol dosiahnutý celkový prebytok približne 2 milióny 78 tisíc eur, ktorý zahŕňa aj nepoužité účelové zdroje zo štátneho rozpočtu a prijaté cudzie zdroje, ktoré sa z prebytku vylučujú a prechádzajú na použitie do roku 2024. Tieto boli prvou zmenou rozpočtu zapojené, a to vo výške 766 tisíc eur. Čistý prebytok na prídel do rezervného fondu bol teda vo výške približne 1 milión 377 tisíc eur.

Ďalším dôležitým finančným bodom bolo rozpočtové opatrenie č. 2. V tejto zmene dochádza k úprave príjmov a výdavkov, pričom celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií je vyrovnaný.

Bežné príjmy sa zvyšujú o približne 1 milión 94 tisíc eur. Výrazný vplyv na toto zvýšenie majú transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré sú účelovo viazané. Príjem z podielových daní je vo výške približne 17 miliónov 880 tisíc, čo oproti roku 2023 znamená zníženie o 150 tisíc eur. Bežné výdavky sa zvyšujú o približne 1 milión 95 tisíc. Kapitálové príjmy sa zvyšujú o 855 tisíc, a to o predpokladané zdroje z Fondu na podporu športu, o dotáciu z úradu vlády a granty od súkromných spoločností. Kapitálové výdavky sa zvyšujú o približne 2 milióny 310 tisíc eur. Sú v nich premietnuté nové projekty a investičné aktivity, ale aj tie z roku 2023, ktoré boli schválené, ale neboli ukončené. Týka sa to aj projektu výstavby tretej kazety na skládke Žabany. V roku 2023 bolo zrealizované verejné obstarávanie (zhotoviteľom stavby bude EDEMI, s.r.o. Rešica), ale práce nemohli začať, pretože sa čakalo na zmenu integrovaného povolenia, ktorá nadobudla právoplatnosť až v apríli 2024. Medziročný nárast cien spôsobil navýšenie ceny diela o 10 % oproti cene v zmysle zmluvy o dielo. Celkové výdavky na výstavbu sú predpokladané vo výške 1 398 000 eur.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 1 830 959 eur, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 1 515 056 eur a výdavkové operácie o 40 184 eur. Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte.

Zasadnutie poslancov pokračovalo prerokovaním majetkových záležitostí. Záver rokovania patril štvrťhodine pre občanov, v ktorej vystúpili štyria občania.

red