Dotácie z rozpočtu mesta
7. 2. 2020

Mesto podporuje šport, kultúru, školstvo aj sociálnu sféru

Michalovce aj v roku 2019 vyčlenili v rozpočte Mesta finančné prostriedky na poskytnutie dotácií. Tieto finančné prostriedky Mesto v uplynulom roku poskytlo na základe Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 198/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Michalovce právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom,  ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Michalovce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Michalovce.

V rámci dotácií na celoročnú činnosť pre mládežnícke a športové kluby bola prerozdelená dotácia dvanástim mládežníckym a športovým klubom, pôsobiacim v meste, v celkovej výške 260 500 eur. Mesto tak podporilo športy ako basketbal, volejbal, hokej, kickbox, florbal, džudo, plávanie, hádzaná, stolný tenis a atletika. Dotácie smerovali okrem športu aj do oblasti školstva, kultúry i sociálnej a cirkevnej sféry.

Pre jednorazové aktivity bola celková suma dotácií vyčerpaná vo výške viac ako 62 tisíc eur. V rámci prerozdelenia dotácií bolo na základe žiadostí podporených 111 občianskych združení a neziskových organizácií na podporu projektov rôzneho charakteru a zamerania. Materské, základné, a stredné školy financie z poskytnutého príspevku využili na zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu či už technickým dovybavením, realizáciou kultúrnych a športových podujatí, alebo zapojením žiakov do celoslovenských a medzinárodných súťaží a projektov. Taktiež sa vďaka  týmto peniazom uskutočnilo v našom meste viacero obľúbených podujatí. Za všetky spomenieme napríklad májové preteky detí v love rýb na udicu, letný astronomický tábor pre deti, ktorý vďaka finančnej podpore zorganizovala michalovská hvezdáreň, Šíravské bobry – klub otužilcov príspevok využil na rozvoj a propagáciu otužovania v Michalovciach, Olympijský klub Michalovce vďaka dotácii realizoval program Olympijské aktivity 2019 a Zemplínske múzeum ponúklo na Námestí osloboditeľov od jari do neskorej jesene návštevníkom mesta aj domácim Galériu pod nebom. Folklórne združenie Zemplín aj vďaka pridelenej dotácii reprezentovalo naše mesto i celé Slovensko na festivale v ďalekej Indii.

V súvislosti s poskytovaním dotácií Mesto Michalovce reagovalo aj na mimoriadnu situáciu, ktorá vznikla koncom roka 2019 v Prešove a uvoľnilo dotáciu vo výške 10 000 eur na pomoc poškodeným v súvislosti s odstraňovaním následkov spôsobených výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici.

Aj v roku 2020 Mesto plánuje podporiť projekty vo všetkých oblastiach, definovaných VZN č. 207/2019. Prvé kolo žiadostí na celoročnú činnosť a prvý kvartál roku 2020 bolo prerokované na novembrovej mestskej rade v roku 2019. Ďalšie subjekty, ktoré plánujú  realizovať verejno-prospešné podujatia v oblasti školstva, kultúry, športu, životného prostredia, v sociálnej oblasti, či charity v mesiacoch apríl až december 2020 sa môžu svojimi projektami uchádzať o poskytnutie dotácie do 28. februára 2020. Všetci žiadatelia ale musia splniť nové povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy, ako je dôsledná registrácia subjektov vo verejne prístupných registroch, včítane údajov o štatutárnom orgáne. Mesto na svojej stránke pre dotácie zverejnilo aj nový formulár, ktorý je v súlade s novoprijatým VZN.

Viac informácií je na stránke Dotácie mesta

Privítame prospešné projekty, ktoré obohatia a spestria ponuku podujatí, aktivít a tým aj celkovo život v meste Michalovce v roku 2020 pre obyvateľov aj návštevníkov mesta.