Čo vedia žiaci o medzníkoch II. svetovej vojny
11. 6. 2024

víťazi súťaže medzníky druhej SV.jpg

V dňoch 9. a 15. sa konali okresné kolá v Sobranciach a Michalovciach v súťaži Medzníky II. svetovej vojny.

Celkovo sa z obidvoch okresov zúčastnilo deväť základných škôl s deviatym ročníkom, z toho jedno družstvo osemročného gymnázia zo Sobraniec. Súťaž prebehla pod gesciou oblastnej organizácie SZPB MI na čele s predsedom OblO MI a tajomníkom OblO SZPB MI.

Súperenie bolo férové, písanie testov trvalo jednu vyučovaciu hodinu a výsledky boli usppokojujúce, keďže okresné kolo prebiehalo v dobe prijímačiek deviatakov na stredné školy. Vyhrali tí, čo ziskali najviac bodov za správne odpovede. V Michalovciach to bola ZŠ, Švermova 6, a v Sobranciach zvíťazili žiaci z osemročného gymnázia. Víťazi získali vecné odmeny a víťazný pohár a medailu.

Ďakujeme pedagógom škôl za prípravu žiakov aj orgabizáciu súťeže v okresnom kole, a to učiteľke s kolektívom Lucii Šuchtovej zo ZŠ, Švermova 6, kde okresné kolo prebiehalo. V Sobranciach súťaž zabezpečila vedúca školského úradu Sobrance Lívia Kaššajová spolu s pracovníčkami CVČ. Všetkým bez rozdielu patrí poďakovanie a úcta za odbornú prípravu tejto súťaže. Znalosti boli také, aké umožňujú učebné osnovy na školách, kde by bolo potrebné cestou MŠ SR pridať nejakú tú hodinu vyučovania dejepisu a dejinných udalostí novodobej histórie Slovenska.

Ing. Marián Lukáč,v.r., tajomník OblO SZPB MI