Certifikát ENVI - PAK
30. 6. 2022

Aj Mesto Michalovce, ako súčasť systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, má svoj podiel na celkovej úspore produkcie  CO2, ktorú ENVI – PAK za rok 2021 dosiahol v množstve  78 747 000 kg. Táto úspora  predstavuje  množstvo skleníkových plynov, ktoré by  vyprodukovalo priemerne  osobné auto, ak by prešlo  291 798 960 km, a teda 7 281-krát obišlo zemeguľu.  Na výpočet bola použitá  metodika vyvinutá  spoločnosťou  BIO by Deloitte pre 25 európskych  organizácii zodpovednosti výrobcov  združených v asociácii PRO EUROPE.

Cieľom systému ENVI – PAK popri neustále rastúcom množstve komunálneho odpadu je,  aby narastalo  zároveň aj množstvo  triedeného zberu s dôrazom na čo najvyššiu  mieru  jeho zhodnotenia  a recyklácie. Napriek  protipandemickým opatreniam  v roku 2021 zabezpečil  ENVI – PAK vyzbieranie takmer 228 tisíc ton  odpadov a zároveň medziročne vzrástlo využitie tohto odpadu  zhodnotením vrátane recyklácie  o 30 tisíc ton, čo predstavuje nárast o 16,27 %.

Mesto Michalovce, množstvom vytriedeného komunálneho odpadu v objeme 1 474 269 kg v roku 2021, realizovaného cez spoločnosť ENVI – PAK a.s.,  taktiež prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov, za čo patrí vďaka hlavne Vám občanom mesta.

Čisté životné prostredie  bez odpadov, šetrenie primárnych zdrojov a znižovanie skládkovania sú súčasťou trvalej udržateľnosti.    

 

ENVI – PAK, a.s.