Vytvorenie filmového dokumentu

Mesto Michalovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. 1b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky Vytvorenie filmového dokumentu v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“.  Informácie zverejňujeme vo Výzve,

11. 5. 2020 9:55