Návrh Monitorovacia správa k rozpočtu Mesta Michalovce za I. polrok 2019

Návrh Monitorovacia správa k rozpočtu Mesta Michalovce za I. polrok 2019 na schválenie v MsZ 27.8.2019 textová časť a tabuľková časť.

14.8.2019 14:10