Nákup IKT do odborných učební základných škôl

Mesto Michalovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. 1b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky Nákup IKT do odborných učební základných škôl. Informácie zverejňujeme vo Výzve, súčasťou sú Prílohy výzvy.

13. 5. 2020 7:35