Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Mesto Michalovce - Odbor sociálnych vecí - zverejňuje ekonomicky oprávnené náklady určené podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991i Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, bližšie informácie v priloženom dokumente.

16.5.2018 8:37