Dodatok č.1 k VZN č. 188/2016

Mesto Michalovce zverejňuje Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Michalovce č.188/2016 o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

16.5.2019 9:01