Wifi sieť Michalovce

Identifikácia projektu:

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II)
Prioritná os:   Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ:  7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
ITMS2014+: 311071R449
Výzva: OPII-2018/7/1-DOP
Doba realizácie projektu: 1.6.2019 - 31.12.2019
Schválený NFP: 14 249,97 €
Spolufinancovanie mesta: 750€

Zmluva o NFP

 

              

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore  EÚ

Ciele a aktivity projektu:

Obsahom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov v centrálnej mestskej zóne (ďalej CMZ) na Námestí oslboditeľov a Námestí slobody, ktoré poskytnebezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Michalovce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Mesto plánuje navýšiť rýchlosť pripojenia aj pre potreby projektu a zabezpečiť rýchlosť pripojenia v garantovanom pásme 99,9% s rýchlosťou 150Mbps/150 Mbit/s.

 

Cieľové skupiny:

  • obyvatelia mesta, návštevníci  mesta a turisti
     

Realizácia projektu:

Po realizácii verejného obstarávania a jeho verifikácii bola podpísaná zmluva s firmou Gecom.