Voľby

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. 08.2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015 v čase od 07,00 hod do 22,00 hod.

Všeobecné informácie - Referendum 2015

Informácie pre občanov oprávnených hlasovať v referende 2015:

Oznámenie o mieste a čase konania referenda 

Otázky referenda 2015 

Námietková kancelária

Právo hlasovať v referende

Spôsob hlasovania

Hlasovacie preukazy

Dokumenty na stiahnutie:

Zoznam okrskov na hlasovanie

Dôležité termíny:

Delegovať 1 člena a 1 náhradníka do okrskovej komisie do 07.01.2015 

Prvé zasadnutie okrskovej komisie  v kinosále MsKS Michalovce do 14.01.2015

Vydávanie hlasovacích preukazov do 05.02.2015

Doručenie oznámenia o čase a mieste  konania referenda do 13.01.2015

Tlačivá:

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej komisie

Legislatíva SR k referendu:

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 311/2010 Z. z. o vyhlásení referenda (Zdroj MV SR)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov (Zdroj MV SR)

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Výsledky volieb:

Informácie pre voliča:

Podávanie kandidátnych listín pre:

Delegovanie do volebných komisií:

Žrebovanie výlepných plôch:

Dokumenty na stiahnutie:

Tlačivá:

Legislatíva SR k voľbám do orgánov samosprávy obcí - dokumenty na stiahnutie:

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.

Informácie pre voliča:

Delegovanie do volebných komisií:

Dokumenty na stiahnutie:

Tlačivá:

Legislatíva SR k voľbám do Európskeho parlamentu - dokumenty na stiahnutie:

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

Výsledky volieb:

Informácie pre voliča:

Tlačivá: 

Dokumenty na stiahnutie:

Legislatíva SR k voľbám prezidenta - dokumenty na stiahnutie: