Triedenie odpadov v meste

Triedený zber v rodinných domoch sa aj v roku 2017  realizuje  prostredníctvom plastových vriec. Ich rozvoz zabezpečujú pracovníci  Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce. Každá domácnosť dostáva podľa potreby mesačne sadu 4 ks vriec – farebne rozlíšených (žlté – plasty, modré – papier, biele – sklo, čierne – viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly), pričom na začiatku kalendárneho roka obdržali obyvatelia bývajúci v rodinných domoch aj  kalendár  triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2017.

V kalendári sú farebnou značkou  vyznačené presné dátumy vývozov.  Vytriedené  zložky komunálneho odpadu  sa ukladajú do vriec, ktoré musia byť v stanovený deň vývozu vyložené najneskôr do 7,30 hod. ráno.

V rámci bytových domov na sídliskách sa triedený  zber realizuje cestou farebne odlíšených kontajnerov. Pričom platia pre umiestňovanie vytriedených zložiek do kontajnerov podobné pravidlá,  ako na umiestňovanie vytriedených zložiek do vriec.

Zakazuje sa do zberných nádob a vriec  pre triedené  zložky ukladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené.       

K dispozícii sú pre občanov aj dva zberné dvory na ulici Partizánskej č. 55 a Lastomírskej č. 2, kde môžu občania  bezplatne doniesť tieto druhy odpadov:
papier a lepenka, obaly z papiera a lepenky, plasty, obaly z plastov, sklo, obaly zo skla, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, drevo, obaly z dreva, objemný odpad, zvyšky farieb, zvyšky pesticídov, žiarivky, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, biologicky rozložiteľný odpad, jedlé oleje a tuky.   

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou  alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Prevádzkové hodiny zberných dvorov:

Partizánska ulica č. 55
utorok  – sobota:  8,00 hod. – 16,00 hod.

Lastomírska ulica č. 2
utorok  – sobota:  8,00 hod. – 16,00 hod.     

Obedňajšia prestávka: 12,00 – 12,30 hod.
Zberné dvory sú počas dní nedeľa a pondelok pre občanov uzatvorené.

Počas jarného a jesenného upratovania sú rozmiestnené  veľkoobjemové kontajnery v meste Michalovce, za účelom uloženia objemného odpadu. Biologicky rozložiteľný  odpad pri zvýšenej produkcii je potrebné ukladať počas jarného a jesenného upratovania vedľa veľkoobjemových kontajnerov. Zber biologicky rozložiteľného odpadu – konárov stromov, v prípade veľkého rozsahu si  môžu fyzické osoby nepodnikatelia dohodnúť s Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce aj individuálne, s odberom priamo na mieste  vzniku a to počas celého roka.   

Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný odpad (konáre a pod.) na verejné priestranstva do tzv. zelených pásov v blízkosti komunikácie.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých 120 l nádob plánujeme  v budúcom roku  začať v týždni od 3. 4. 2017 do 7. 4. 2017 a ukončiť ho v týždni  od 13. 11. 2017 do 17. 11. 2017.

Infolinka:
Vo veciach odvozu komunálnych odpadov - Technické a záhradnícke služby mesta  Michalovce: t.č. 6403815, 6403816, e-mail: tazsmi@tazsmi.sk

Vo veciach riešenia  problémov pri nakladaní s komunálnym odpadom - Mesto Michalovce, MsÚ odbor V,ŽPaMR:  t.č. 6864171

Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady – Mesto Michalovce, MsÚ odbor finančný: t.č. 6864115, 6864116, 6864118 a 6864119.