Smernice, VZN, strategické a územno - plánovacie dokumenty

Po skončení rozpočtového roka mesto spracováva údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu v zmysle zákona č. 583/2004 v zn.n.p., ktorý musí byť prerokovaný v MsZ do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Medzi povinne zverejňované dokumenty patrí aj výročná správa mesta a záverečný účet mesta za uplynulý rok:

2015

Výročná správa za rok 2015 [pdf, 298 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2015 [pdf, 2264 kB]

2014

Výročná správa za rok 2014 [pdf, 317 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2014 [pdf, 2211 kB]

2013

Výročná správa za rok 2013 [pdf, 269 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2013 [pdf, 2074 kB]

2012

Výročná správa za rok 2012 [pdf, 327 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2012 [pdf, 2159 kB]

2011

Výročná správa za rok 2011 [pdf, 388 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2011 [pdf, 1584 kB]

2010

Výročná správa za rok 2010 [pdf, 322 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2010 [pdf, 2406 kB]

2009

Výročná správa za rok 2009 [pdf, 221 kB]
Záverečný účet - textová časť [pdf, 1132 kB]
Záverečný účet - tabuľková časť [pdf, 232 kB]

2008

Výročná správa za rok 2008 [pdf, 261 kB]
Záverečný účet - textová časť [pdf, 439 kB]
Záverečný účet - tabuľková časť [pdf, 300 kB]

2007

Výročná správa za rok 2007 [pdf, 261 kB]
Záverečný účet - textová časť [pdf, 439 kB]
Záverečný účet - tabuľková časť [pdf, 300 kB]

2006

Výročná správa za rok 2006 [pdf, 186 kB]
Záverečný účet - textová časť [pdf, 348 kB]
Záverečný účet - tabuľková časť [pdf, 186 kB]

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 - 2025

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je jedným zo základných a kľúčových dokumentov pre riadenie samosprávy. Tvorba dokumentu vychádza zo Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. PHSR je strednodobý rozvojový dokument spracovaný na obdobie 10 rokov, pričom reflektuje programové obdobie 2014 – 2020. 

PHSR - vlastný materiál  [2,70 MB]
Príloha č. 1 - Vyhodnotenie PHSR - strategických cieľov za obdobie 2007 - 2015 [882 kB]
Príloha č. 2 - Zoznam podnikateľských subjektov [200 kB]
Príloha č. 3 - Súhrnný prehľad projektových zámerov [1,63 MB]
Príloha č. 4 - Akčný plán [509 kB]
Príloha č. 5 - Finančný rámec [451 kB]

Program rozvoja mesta Michalovce (na roky 2015 – 2018)

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 17.02.2015 schválilo  PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2015 -  2018
Program rozvoja mesta [190 kB]

Program rozvoja mesta Michalovce (na roky 2011 – 2014)

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 22.02.2011 schválilo  PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2011 -  2014
Program rozvoja mesta [198 kB]
Plnenie programu rozvoja mesta 2011 - 2014 [pps, 17,7 MB] 
Vyhodnotenie programu rozvoja mesta [595 kB]

Program rozvoja mesta Michalovce (na roky 2007 – 2010)

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach predstavuje občanom nášho mesta PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2007 – 2010.
Program rozvoja mesta [551 kB]
Vyhodnotenie programu rozvoja mesta za obdobie 2007 - 2010 [747 kB]

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2006 - 2015

Mesto Michalovce vypracovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako strednodobý plánovací dokument s platnosťou do konca roka 2015, výhľadovo do konca roka 2020. Dokument bol schválený MsZ v Michalovciach uznesením č. 345 zo dňa 16.12.2005.
PHaSR - Obal - Profil mesta Michalovce [551 kB]
PHaSR - Profil mesta Michalovce [8,46 MB]
PHaSR - Obal - Stratégia rozvoja mesta [375 kB]
PHaSR - Stratégia rozvoja mesta [2,5 MB]

Vyhodnotenie PHSR - strategických cieľov za obdobie 2007 - 2015 [882 kB]

Územný plán mesta Michalovce

MsZ v Michalovciach schválilo 26.2.2008 na svojom VIII. zasadnutí uznesením č. 160 Územný plán mesta Michalovce

Textová časť

A   Územný plán mesta  Michalovce [pdf, 888 kB]
B   Záväzná časť [pdf, 179 kB]
C   Tabuľka - vyhodnotenie PP [pdf, 170 kB] 
C1 Tabuľka - bilancia záberu PP a LP [pdf, 48 kB]

Grafická časť

1. Širšie vzťah [jpg, 905 kB] 
2. Záujmové územie - KÚ Michalovce [jpg, 2,29 MB] 
3. Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia [pdf, 11,4 MB] 
4. Dopravné vybavenie [pdf, 10,3 MB] 
5. Technické vybavenie - vodné hospodárstvo [pdf, 9,81 MB]
6. Technické vybavenie - energetika, diaľ. káble, spoje, plyn [pdf, 9,2 MB] 
7. Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohosp. účely [pdf, 9,06 MB] 
8. Ochrana prírody a tvorba krajiny - prvky územného systému ekologickej stability [jpg, 1,96 MB]

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 440, dňa 27.04.2010

Textová časť

A   Územný plán mesta  Michalovce [pdf, 263 kB]
B   Záväzná časť  [pdf, 110 kB]
C   Tabuľka - vyhodnotenie PP [pdf, 122 kB]

Grafická časť

2. Záujmové územie - KÚ Michalovce [pdf, 3,83 MB]
3. Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia [pdf, 1,20 MB] 
4. Dopravné vybavenie [pdf, 992 kB] 
5. Technické vybavenie - vodné hospodárstvo [pdf, 914 kB] 
6. Technické vybavenie - energetika, diaľ. káble, spoje, plyn [pdf, 1,05 MB]

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zatupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 151, dňa 24. 04. 2012

Textová časť

A   Územný plán mesta  Michalovce [pdf, 679 kB]
B   Záväzná časť [pdf, 173 kB]
C   Tabuľka - vyhodnotenie PP [pdf, 116 kB] 
C1 Tabuľka - bilancia záberu PP a LP [pdf, 33 kB]
C2 Tabuľka - bilancia záberu PP a LP [pdf, 20 kB]

Grafická časť

1. Širšie vzťahy [jpg, 475 kB] 
2. Záujmové územie - KÚ Michalovce [jpg, 1,35 MB] 
3. Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia [rar, 3,70 MB] 
5. Technické vybavenie - vodné hospodárstvo  [rar, 2,89 MB] 
6. Technické vybavenie - energetika, diaľ. káble, spoje, plyn [jpg, 1,42 MB]

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 223, dňa 14. 12. 2012

Textová časť

A   Územný plán mesta  Michalovce [pdf, 251 kB]
B   Záväzná časť [pdf, 172 kB]
C   Tabuľka - vyhodnotenie PP [pdf, 120 kB

Grafická časť

3. Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia [rar, 10,34 MB]

Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 370, zo dňa 29.4.2014

Textová časť

Sprievodná správa [pdf, 705 kB]
Záväzná časť [pdf, 177 kB]
Vyhodnotenie záberu PP a LP, tabuľková príloha [pdf, 145 kB]

Grafická časť

1.    Širšie vzťahy [pdf, 8.93 MB]