Sklo

Kontajner - sklo 

Použitím sklených črepov pri výrobe skla ušetríme štvrtinu sklárskych surovín, a to piesok , sódu a vápenec, 43 percent energie a výrazne znížime vylučovanie oxidu  uhličitého do ovzdušia. Recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetriť až  400 Wh elektrickej energie (žiarovka 100 W svieti cca 4 hodiny). Výroba 1 tony sklených obalov z črepov môže znížiť zaťaženie životného prostredia emisiami CO2  až o 400 kg.   

 

 Sklo umiestňujeme do zelených kontajnerov:


 Do zbernej nádoby umiestňujte:

  • biele nevratné fľaše, farebné nevratné fľaše
  • poškodené biele zaváracie fľaše, fľaše od malinoviek, svetlé sklo
  • nevratné fľaše od vína, poháre, sklenené črepy a okenné sklo


Do zbernej nádoby nepatrí:

  • porcelán, keramiku, zrkadlá
  • fľaše z plastov, kovové uzávery fliaš
  • žiarivky, výbojky,  drôtované sklo

Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové a plastové uzávery, poistné krúžky. Obaly je potrebné vypláchnuť a umiestniť do správnej nádoby.

 

Je dôležité, aby sklenené fľaše a poháre boli bez uzáverov, nakoľko dotrieďovanie skla nie je také jednoduché, ako v prípade plastov a papiera. Sklenené fľaše a poháre pred hodením do kontajnera je potrebné vyprázdniť.

Zakazuje sa do zberných nádob pre triedené  zložky ukladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené.      

 

Sklo je ušľachtilý materiál s viac ako 5000 rokov starou tradíciou. Je jediným obalovým materiálom, ktorý sa možno 100%-ne recyklovať. Vyrába sa z črepov a prírodných surovín, čím je jednoznačne najekologickejším obalom. Obaly zo skla je možné bezo zvyšku využiť na výrobu nového skla - znova a znova. Recykláciou tak možno znížiť znečistenie ovzdušia o 20% a vody o 50 %.

Recyklovaním jedinej sklenenej fľaše sa ušetrí energia potrebná na chod počítača po dobu 25 minút


       Stránka vytvorená vďaka podpore z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie

  OPŽP    EÚ    MŽP    Erb Michalovce
www.opzp.ak www.europa.eu  www.minzp.sk  www.michalovce.sk

 Inestícia do Vašej budúcnosti!