Objemný komunálny odpad

Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho   rozmery  uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území mesta (napr. skrine, koberce, sedacie súpravy a pod.).

Mesto zabezpečuje zber a prepravu objemného komunálneho odpadu 2 x ročne, a to počas jarného a jesenného upratovania, na miestach určených Mestom.  

Veľkoobjemové kontajnery rozmiestnené na území mesta počas jarného a jesenného upratovania slúžia pre uloženie objemného komunálneho odpadu výlučne pre občanov a nie pre odpad pochádzajúci z prevádzok a objektov podnikateľov.

Počas celého roka môžu občania ukladať objemný odpad na zberné dvory.