Dane a poplatky

Tlačivá k dani z nehnuteľností, dani za psa, miestnej dani za ubytovanie a prevádzkovanie predajných a hracích automatov

Linka na vzory tlačív priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje stanovené Ministerstvom financií SR na stiahnutie
Prehľad sadzieb dane z nehnuteľností v roku 2018 - mesto Michalovce [141 kB]

Tlačivá k poplatkom za komunálny odpad