Viac bezpečnosti verejných priestorov v Michalovciach vďaka projektu URBACT URBSecurity
13. 1. 2020

Druhé stretnutie miestnej podpornej skupiny (ULG) mesta Michalovce, ktoré je zapojené do siete pre akčné plánovanie – URBSecurity v rámci operačného programu URBACT III sa uskutočnilo 19. decembra.

URBSecurity je jednou z 23 sietí pre akčné plánovanie, ktoré boli monitorovacím výborom operačného programu URBACT schválené 26. júla minulého roka. Vedúcim partnerom spomínanej siete je portugalské mesto Leira. Spolu s mestom Michalovce a s ďalšími siedmimi mestami (írsky Longfor, španielsky Madrid, belgický Machelen, talianska Parma a Romagna Faentina, grécka Pella a maďarský Szabolcs) sa budú venovať problematike integrovaného prístupu k bezpečnosti v mestách. Hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť a tým podporiť kvalitu života občanov.

Ambíciou miest združených v sieti URBSecurity je analyzovať existujúcu situáciu,  diskutovať o urbánnej bezpečnosti a riešeniach mestského dizajnu, ktoré by mohli prispieť k prevencii segregácie, antispoločenského správania a celkovo prispieť k zvýšeniu komfortu užívateľov verejných priestorov. Cieľom siete URBSecurity je participatívnou metódou vytvoriť integrované akčné plány (IAP) pre urbánnu bezpečnosť. Popri zvýšení kvality života občanov má táto vplyv aj na hospodársky rozvoj a v konečnom dôsledku prispeje k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu miest.

V súčasnosti prebieha prvá fáza projektu, ktorá začala 2. septembra 2019 a bude ukončená 2. marca 2020. V rámci tejto etapy mesto Michalovce vytvorilo miestnu podpornú skupinu, pozostávajúcu z miestnych aktérov (zástupca primátora mesta Michalovce, vedúci zamestnanci MsÚ a zamestnanci MsÚ, územní plánovači, odborníci na mestskú zeleň, zástupcovia štátnej a mestskej polície, terénni sociálni pracovníci). Na druhom stretnutí miestnej podpornej skupiny (ULG) mesta Michalovce zúčastnení diskutovali o tom, aké výzvy je treba v meste riešiť s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti verejných priestorov. Najčastejšie uvádzané problémy mesta Michalovce sú bezpečnosť chodcov a cyklistov (chodníky a cyklotrasy), kamerové systémy a verejné osvetlenie; bezpečnosť mestskej zelene (najmä stav stromov); bezpečnosť dopravy (spracovanie plánu udržateľnej mestskej mobility) a problematika opustených budov. Výsledkom stretnutia bolo vypracovanie tzv. stromu problémov zo strany zainteresovaných miestnych aktérov. Stretnutie posunulo  mesto Michalovce o krok bližšie k druhej fáze projektu, v ktorej každé mesto vytvorí vlastný integrovaný akčný plán a začne s jeho realizáciou.

Matus Zak