Slnečná sústava očami piatakov
25. 11. 2017

Na Základná škola, J.A.Komenského 1, v Michalovciach sa metódou CLIL (obsahovo – jazykovo integrované učenie, t.j. prepojenie výučby nejazykového predmetu a cudzieho jazyka) vyučujú žiaci aj na 2.stupni. Jedným z vyučovacích predmetov je Svet krajín. Rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Jeho cieľom je sprostredkovať základné vedomosti z geografie 5.ročníka v anglickom jazyku. V rámci tematického celku Objavovanie Zeme a vesmíru žiaci postupne získavali vedomosti o oblohe, Slnku, hviezdach, planétach, Mesiaci a vesmíre (samozrejme v anglickom jazyku). Zhrnutím  učiva je tematický projekt Slnečná sústava. Pri jeho tvorbe využili nielen teoretické informácie ale hlavne svoju tvorivosť a originalitu.

 

PaedDr. Ľ. Šaffová