Rokovanie zväzu vojakov
1.2.2019

Rokovanie zväzu vojakov 3.JPG

Michalovský klub Zväzu vojakov Slovenskej republiky vo svojich radoch združuje najmä bývalých príslušníkov armády, ich rodinných príslušníkov z okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov.

Členská schôdza klubu sa uskutočnila 26. januára. Rokovania sa zúčastnili: predseda Zväzovej rady Zväzu vojakov pplk. v.v. Mojmír Hloch, primátor mesta Viliam Zahorčák, velitelia obidvoch vojenských útvarov: pplk. Vincent Cséry a pplk. Roman Bobaľ a predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Ján Butala.

Správu o činnosti predniesol predseda rady klubu J. Dobrovolský, ktorý zhodnotil prácu od ostatnej výročnej členskej schôdze. Pripomenul skutočnosť, že michalovský klub v tomto roku oslávi 25. výročie svojho vzniku. Poukázal na akcie, ktoré Rada klubu pre svojich členov pripravila.

Veľký záujem členov bol o turisticko–poznávacie zájazdy či už do Maďarska, ale aj po Slovensku. V spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov (SZPB) boli zorganizované zájazdy na pamätné miesta SNP, či účasť na oslavách pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny, SNP a oslobodenia mesta. Klub každoročne organizuje pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny výstup na Vihorlat. Minulého roku sa organizoval aj výstup s prehliadkou Vinianského hradu. Klub je iniciátorom akcie Červené maky na počesť ukončenia 1. svetovej vojny, ktorá sa koná vždy 11. novembra o 11.00 hod na mestskom cintoríne.

Zorganizovali sa posedenia pre členov a rodinných príslušníkov pri príležitosti životných jubileí, MDŽ, návšteva divadelného predstavenia, návšteva kláštora v Lelesi, posedenia pri vatre na Zemplínskej šírave, vo vojenských priestoroch Poruba pod Vihorlatom a Valaškovce. Zo športových aktivít spomenul najmä jarné a jesenné turnaje v bowlingu. Ocenil dobrú spoluprácu so samosprávou, velením mechanizovanej brigády v Prešove a vojenských útvarov, ktoré sú v Michalovciach. Taktiež vyzdvihol spoluprácu s OV SZPB. Darí sa aj spolupráca s maďarskými kolegami v Nyíregyháze.

Založením základnej organizácie Jednoty dôchodcov sa rozšírila možnosť väčšej spolupráce s okresnou organizáciou JDS. Pamätnými listami boli ocenení členovia, ktorí sa dožili okrúhleho výročia. Za dlhoročnú spoluprácu, osobný záujem a aktívnu pomoc pri organizácii života klubu bolo udelené vyznamenanie Hviezda Zväzu vojakov SR primátorovi mesta V. Zahorčákovi. Na záver členovia klubu zvolili Radu klubu a kontrolnú komisiu a schválili plán činnosti na rok 2019.

Juraj Vetrecin