Rokovanie poslancov
13. 9. 2018

V mestskom kultúrnom stredisku sa  30. augusta stretli poslanci mestského zastupiteľstva na dvadsiatom treťom rokovaní. V programe nechýbal návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení názvu ulice, vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta na roky 2015 – 2018, ale aj návrhy na mestské ocenenia.

V úvode schôdze poslanci prerokovali správy o prijatých uzneseniach mestskej rady, mestského zastupiteľstva a tiež informáciu o riešení interpelácií z predchádzajúceho zasadnutia. Ďalším bodom programu bol návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení názvu ulice. Ulica sa nachádza v lokalite Tehelné pole, je na liste vlastníctva súkromnej osoby a je vybudovaná na zabezpečenie prístupu a príjazdu pre novovybudované rodinné domy. Jej názov bude Ulica pri Duši. Poslanci následne schválili zmenu výšky dotácie na jedného žiaka v obecných, cirkevných a súkromných školách a školských zariadeniach na rok 2018, z dôvodu riešenia nárokových zložiek platov pedagogických zamestnancov.

Rokovanie pokračovalo vyhodnotením plnenia Programu rozvoja mesta Michalovce na roky 2015 – 2018. Je to jeden zo  strategických materiálov Mesta. Vychádza z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja z predchádzajúceho obdobia, teda z rokov 2006 – 2015. Stal sa východiskovým materiálom pre nový Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 – 2025. Tento program bol základom pre všetky investičné i neinvestičné aktivity v uplynulom štvorročnom období. Je tiež základom pre stretnutia s občanmi na verejných zhromaždeniach, ktoré práve prebiehajú. Rozsiahly materiál vypovedá o tom, čo sa a v akom rozsahu zrealizovalo, ale aj o tom, čo sa v Michalovciach z rôznych dôvodov uskutočniť nepodarilo. Za pozitívum možno považovať, že podstatná časť plánovaných aktivít bola vo všetkých oblastiach zrealizovaná. Týka sa najmä sociálnych vecí, oblasti školstva, zdravotníctva, dopravy, cestnej infraštruktúry, životného prostredia, kultúry, športu i vzťahov s partnerskými mestami.

Aj v tomto období výrazne napredovali organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, zrealizovala sa tiež podstatná časť priorít v jednotlivých volebných obvodoch. V tomto období Mesto výrazne ovplyvnil aj rozvoj turizmu na Zemplíne. V priebehu štyroch rokov sa v meste uskutočnilo množstvo investičných aktivít, z ktorých najvýraznejšie boli rekonštrukcia spevnených plôch Sídliska juh, rekonštrukcia zimného štadióna, ďalšie rekonštrukcie futbalového štadióna, vybudovanie kompostárne, uzatvorenie prvej etapy skládky Žabany, rekonštrukcia teplovodných rozvodov, rekonštrukcia Základnej školy na Moskovskej ulici, multifunkčné ihrisko na Základnej škole na Školskej ulici. Bola vybudovaná cestná svetelná signalizácia na uliciach Humenská, Masarykova, okružná križovatka na Štefánikovej a Kuzmányho ulici, Komunitné centrum na Mlynskej ulici. Podstatne sa rozšíril aj kamerový systém v meste. Začalo sa s rekonštrukciou medziblokových priestorov na Ulici prof. Hlaváča, pokračuje sa v rekonštrukcii ciest a chodníkov v jednotlivých častiach individuálnej bytovej výstavby, pokračuje tiež rekonštrukcia starých a výstavba nových detských ihrísk vo viacerých častiach mesta. Pred spustením je aj rekonštrukcia medziblokových priestorov Sídliska západ. Tu však treba podotknúť, že Mesto Michalovce je blokované Košickým samosprávnym krajom tým, že doteraz nie je podpísaná zmluva. Mesto za tieto štyri roky preinvestovalo viac ako 12,5 milióna eur, pričom z externých zdrojov na to získalo viac ako sedem miliónov eur. Primátor na záver skonštatoval, že mesto Michalovce aj v tomto období výrazne napredovalo, čím sa opäť vytvorili predpoklady pre jeho ďalší dynamický rozvoj.

Nasledovalo vyhodnotenie rozpočtu technických a záhradníckych služieb a mestského kultúrneho strediska a monitorovacia správa k rozpočtu Mesta Michalovce za prvý polrok 2018. Poslanci tiež schválili zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Wifi sieť Michalovce“ a návrhy zmien rozpočtu TaZS a MsKS mesta Michalovce. V ďalšom programe mestskí zákonodarcovia schválili Rozpočtové opatrenie č. 3 a informatívnu správu o hospodárení spoločností Služby mesta Michalovce, s.r.o., a TV Mistral, s.r.o. Schválené boli aj návrhy na udelenie mestských ocenení v roku 2018. Záver rokovania patril interpeláciám.

Adela Vojnová