Revitalizácia lokality Hrádok
19. 6. 2019

Mesto Michalovce chce tejto lokalite prinavrátiť život. Lokalite, ktorá patrí k významným územiam mesta, nielen z hľadiska krajinárskeho ale aj z hľadiska historického. Takmer rovnomerný kužeľový kopec s pohrebnou kaplnkou rodiny Sztárayovcov tvorí dominantu Michaloviec. Nachádzajú sa tu významné národné nehnuteľné kultúrne pamiatky - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho, Cintorín Červenej armády i Moussonov dom.

Zaiste si mnohí pamätajú, ako to v minulosti vyzeralo v lokalite Hrádok. Kultúrne podujatia na amfiteátri, rodiny s deťmi, ktoré tam trávili svoje voľné chvíle. A mnohí z nás majú na toto obdobie len príjemné spomienky a budú radi, keď sa Hrádok stane opäť miestom na trávenie voľných chvíľ pre Michalovčanov i tých, ktorí prichádzajú do nášho mesta.

V polovici mája vyhlásilo Mesto verejnú súťaž na vypracovanie ideovej štúdie revitalizácie lokality Hrádok Michalovce. Predmetom tejto súťaže je vypracovanie štúdie, v ktorej pôjde o získanie najvhodnejšieho návrhu na využitie daného územia. Súťaž je verejná, jednokolová a anonymná. Môžu sa jej zúčastniť jednotlivci – autorizovaní architekti alebo kolektív autorov, fyzických alebo právnických osôb, z ktorých aspoň jeden musí spĺňať kvalifikáciu autorizovaného architekta. Návrhy, ktoré budú do súťaže zaslané, musia byť vypracované v slovenskom jazyku.

Primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák vymenuje odbornú porotu, ktorá vyhodnotí súťažné návrhy. Kritériá, podľa ktorých budú súťažné návrhy posudzované, sú nápaditosť a originalita urbanisticko-priestorového riešenia vymedzeného územia, vrátane jeho nadväznosti na blízke okolie a rovnako tak kvalita spracovania tejto štúdie. Do štúdie nebude z pochopiteľných dôvodov zahrnutá spomínaná Kaplnka sv. Antona Paduánskeho a Cintorín Červenej armády. Tieto objekty zostávajú zachované na svoje pôvodné účely. V zmysle Územného plánu mesta Michalovce má územie Hrádku určené funkčné využitie ako verejná zeleň. Mesto plánuje v tejto lokalite vytvoriť oddychovú zónu pre obyvateľov mesta i jeho okolia. Radi by sme využili Hrádok ako miesto oddychu a relaxu, k čomu ho predurčuje lokalizácia aj množstvo stromov a inej zelene. Návrhy, ktoré budú Mestu doručené, budú vyhodnotené a víťazné štúdie aj odmeníme. Odmeny za súťažné návrhy sa budú vyplácať do 60 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov verejnej súťaže vo výške 4000 eur za prvé miesto, 2 000 eur za druhé miesto. Tretie miesto bude odmenené sumou 1000 eur. Neodmenené návrhy vyhlasovateľ, teda Mesto, vráti autorom, pokiaľ o to požiadajú, v lehote do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov. Odmenené návrhy budú zverejnené na elektronickej úradnej tabuli Mesta Michalovce. S uchádzačom, ktorého súťažný návrh bude vyhodnotený odbornou porotou ako víťazný, bude Mesto rokovať o podmienkach zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na samotnú realizáciu tejto „stavby“, teda revitalizácia lokality Hrádok Michalovce.

Záujemcovia môžu svoje súťažné návrhy zasielať do sídla vyhlasovateľa do 31. júla do 12.00 hod. Termín vyhlásenia výsledkov súťaže je do 30. septembra 2019.

Ďalšie prípadné vysvetlenia k verejnej súťaži získate na Mestskom úrade v Michalovciach, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja.

Adela Kalaninová