Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ
23.2.2018

 

Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Západ
vo výške 662 916,97 Eur, projekt bude spolufinancovať sumou  34 890,37 Eur.

Mesto od roku 2007 začalo s dlhodobou rekonštrukciou svojich sídlisk financovanou z úverových zdrojov. Obmedzené finančné možnosti mesta umožňujú rekonštruovať najmä prístupové komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, neumožňujú zrealizovať aj rekonštrukcie medziblokových priestorov - vybudovať na všetkých sídliskách ihriská rôzneho druhu pre rôzne vekové kategórie, vytvoriť oddychové zóny a pod. Mesto sa snaží získavať aj externé finančné prostriedky na riešenie vnútroblokov sídlisk, zelene, detských ihrísk, oddychových zón, realizovať tak predstavy svojich obyvateľov.

Mesto bude projektom regenerovať vnútroblok ulíc Švermova – Masarykova – Humenská s veľkosťou 11 772,7 m2 na sídlisku Západ, v blízkosti vnútrobloku sa nachádza základná škola a dve materské školy. Pozemky celého riešeného územia sú vo vlastníctve mesta. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska, vytvoriť atraktívnu, bezpečnú, zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov rôznych vekových kategórií s ihriskami, modernými hracími prvkami pre deti, s drobnou architektúrou a funkčným prepojením vnútrobloku, vybudovať spevnené plochy na vyšľapaných cestičkách, vytvoriť oddychové stretávacie zóny, vysadiť novú a revitalizovať existujúcu zeleň. Prostredníctvom regenerácie priestorov sídliska bude riešené verejné priestranstvo upravené a doplnené o ihriská, o prvky drobnej architektúry, mobiliár, vonkajšie osvetlenie, dôležitou časťou bude riešenie zelene a drevín – celý vnútroblokový priestor bude komplexne revitalizovaný.

Vybudovanie ihrísk na uvedenom území zahŕňa fitnes zónu s fitnes prvkami s gumeným liatym povrchom, multifunkčné ihrisko s oplotením a taktiež gumeným liatym povrchom, detské pohybové ihrisko pre staršie deti, detské ihrisko pre 2 – 5 ročné deti s gumeným povrchom a prvkami vhodnými pre malé deti, pieskovisko z prefabrikovaných dielcov s jemným pieskom. Súčasťou projektu sú prístrešky a altánok s pergolou, spevnené zatrávnené plochy, doplňujúce chodníky, vonkajšie osvetlenie, ktoré zahŕňa aj bezpečnostné kamery pripojené do mestského monitorovacieho kamerového systému. Po vybudovaní všetkých stavebných objektov bude pri zachovaní všetkých ekologických princípov pridaná nová zeleň vo forme krov a stromov, bude založený nový trávnik. Projektová dokumentácia rešpektuje už existujúce vyšliapané cestičky v uvedenom priestore, nové bezbariérové spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby prirodzene absorbovali dažďovú vodu. 

Osadené prvky detských ihrísk budú slúžiť na rozvoj pohybových zručností detí aj z neďalekých materských škôl a základnej školy, multifunkčné ihrisko bude využiteľné pre tínedžerov aj pre dospelých na rôzne športové aktivity. Altánky sú určené na relaxáciu a socializáciu obyvateľov sídliska, na zlepšenie vzťahov, odbúranie anonymity, na umožnenie stretávania sa mladých ľudí a detí, seniorov, spájanie generácií. Projekt prispeje k skvalitneniu života na sídlisku a vytvorí voľne prístupný priestor pre časť verejnosti, ktorá vyhľadáva možnosti realizácie športových,  pohybových ale aj spoločenských a oddychových aktivít, estetické a kultúrne prostredie na relaxáciu vo voľných chvíľach. Súčasťou revitalizovaného priestoru bude aj prístrešok vo výbehu pre psov, ktorý ich majiteľom poskytne tieň v horúcich dňoch a ochranu pred poveternostnými vplyvmi počas daždivého obdobia.

Po ukončení procesov verejného obstarávania na dodávateľa prác predpokladáme zrealizovanie stavby do konca roka 2018. Mesto v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie sídlisk zrekonštruuje z vlastných zdrojov okolité komunikácie, chodníky a parkovacie plochy na uvedenom sídlisku podľa plánu rekonštrukcie.

Jana Machová

Lokalita

GPS:
N 48.75189176475231 / E 21.90338737211914