Opatrovateľská služba opäť s podporou externých zdrojov
1.2.2019

Opatrovateľská služba

Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu na dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Michalovce vo výške  496 470 eur na roky 2019 až 2021.

Mesto Michalovce poskytuje domácu opatrovateľskú službu od 1. januára 2003 po prechode kompetencií štátu na obce. Z hľadiska sociálnej politiky Mesta a pre podporu komunitných vzťahov má rozvoj opatrovateľskej služby, ktorá je zameraná na konkrétne potreby klientov, veľký význam, lebo je poskytovaná v domácom prostredí. Nevytrháva občanov z ich prirodzeného prostredia a umožňuje aj väčšiu spoluprácu s rodinou a kontakt s komunitou. Seniori, ktorí prežívajú jeseň svojho života v kruhu rodiny, zvládajú náročné životné situácie pozitívnejšie, ako keď sú vybraní z rodinného prostredia a umiestnení v zariadení sociálnych služieb.

Mesto Michalovce poskytuje svojim občanom opatrovateľskú službu terénnou formou a tak im umožňuje žiť nezávislý život v ich bežnom domácom prostredí, zlepšuje životnú situáciu a sociálne začlenenie týchto ľudí s odkázanosťou. Opatrovateľská služba zahŕňa pomoc pri osobnej hygiene, pri motorike a mobilite, pomoc pri starostlivosti o domácnosť klienta, pri základných sociálnych aktivitách, dohľad pri stravovacom, pitnom a liečebnom režime. Mesto preferuje poskytovanie opatrovateľskej služby terénnou formou pred poskytovaním celoročnej pobytovej sociálnej služby.

Náklady Mesta na opatrovateľskú službu narastajú, Mesto sa v rokoch 2016 – 2018 zapojilo do národného projektu opatrovateľskej služby (NP POS), čím sa Mestu časť finančných prostriedkov  refundovala. Prehľad za posledné štyri roky uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Rok    Celkové výdavky  Náklady Mesta    NP POS           Klienti
2015        436 811 €            341 424 €                0 €          95 387 €
2016        466 098 €            160 184 €     180 623 €        125 291 €
2017        480 627 €            124 149 €     238 658 €        117 820 €
2018        524 415 €            296 803 €     117 560 €        110 051 €

Každoročne odbor sociálnych vecí dostane viac ako 50 nových žiadostí na posúdenie odkázanosti zo strany občanov s požiadavkou na opatrovateľskú službu, tento počet postupne narastá. Opatrovateľská služba je poskytovaná v priemere pre 115 osôb každý mesiac. Mesto chce aj prostredníctvom tohto projektu všetkým posúdeným občanom s odkázanosťou poskytnúť túto službu čo najväčšiemu počtu žiadateľov. Potreba realizácie hlavnej aktivity projektu - Poskytovanie opatrovateľskej služby - vyplýva zo zvyšujúceho sa počtu žiadostí o posúdenie odkázanosti a súčasne tzv. starnutia obyvateľstva - zvyšujúceho sa percentuálneho podielu ľudí nad 65 rokov v rámci obyvateľov mesta.

V meste Michalovce patrí výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v schválenom Všeobecne záväznom nariadení Mesta medzi najnižšie stanovené ceny v porovnaní s ostatnými mestami na Slovensku. Mesto Michalovce okrem opatrovateľskej služby poskytuje v súlade so zákonom 448/2018 Z.z. o sociálnych službách aj ďalšie sociálne služby, ktoré sú registrované v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na KSK: Pobytové sociálne služby - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Ambulantné sociálne služby - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku, Komunitné centrum, Denné centra (9 centier). Okrem poskytovania sociálnych služieb, Mesto pre svojich občanov s trvalým pobytom na území mesta poskytuje tzv. sociálne benefity v podobe Senior karty. Táto karta je vydávaná pre občanov s trvalým pobytom na území mesta vo veku 65 a viac rokov, umožňuje o.i. bezplatný vstup na kultúrne a športové podujatia. Mesto Michalovce poskytuje pre svojich občanov aj iné služby v sociálnej oblasti: stravovanie, pedikúra, rehabilitácia, pranie, žehlenie.

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života občanom mesta Michalovce odkázaným na poskytovanie opatrovateľskej služby v ich prirodzenom domácom prostredí, zabezpečiť odkázaným občanom cenovo prístupné sociálne služby. Z projektu bude hradených 25 plných a 17 polovičných pracovných úväzkov. Zvyšné náklady bude hradiť Mesto zo svojho rozpočtu a časť nákladov hradia klienti podľa platného VZN.

jm