Nové komunitné centrum
6.8.2018

Nové komunitné centrum - fotka.JPG

Mesto Michalovce rozširuje komunitnú prácu. Komunitné centrum je umiestnené v centre najväčšej marginalizovanej rómskej komunity priamo na Ulici mlynskej.

Na Ulici mlynskej v roku 2008 postavilo Mesto Michalovce dva nové bytové domy s kapacitou 40 bytov, rekonštruovala sa existujúca budova školy a súčasne sa realizovala jej prístavba.

Mesto v súčasnosti v tejto lokalite realizuje už ôsmy rok terénnu sociálnu prácu v rámci podpory štyroch projektov financovaných z ESF a ŠR. Súčasne Mesto v blízkosti miesta výstavby budúceho komunitného centra postavilo multifunkčné ihrisko, kde sa organizovali športové súťaže detí a mladých ľudí v spolupráci so ZŠ, Ul. moskovská, a sociálnymi pracovníkmi. Mesto nemalo zriadené komunitné centrum a doposiaľ nerealizovalo systematickú komunitnú prácu. Ojedinelé komunitné aktivity realizovali cirkevné organizácie, vzdelávacie aktivity materského centra realizuje ZŠ, Moskovská.

Mesto zvolilo miesto výstavby komunitného centra na Ul. mlynskej vzhľadom na to, že tunajšia komunita je najpočetnejšia, ako aj vzhľadom na doterajšie skúsenosti s prácou v tejto komunite, ich názormi, zvyklosťami a potrebami.

Komunitné aktivity sa realizujú najmä v komunitnom centre, no podľa charakteru aktivít aj v ďalších priestoroch mesta. Základom komunitného centra je školiaca miestnosť, nachádza sa tam aj kancelária pre komunitných pracovníkov, ktorí majú u obyvateľov ulice plnú dôveru a obyvatelia využívajú ich služby, kuchynský kút pre praktické tréningy a aktivity. Nechýbajú ani hygienické zariadenia pre mužov, ženy i personál, sklad, komunikačné priestory, stredisko osobnej hygieny klientov, vrátane hygienickej bunky pre imobilných klientov. Súčasťou stavby sú spevnené plochy, vodovodná, kanalizačná prípojka a prípojka nízkeho napätia. Blízko je aj spomínané multifunkčné ihrisko a pripojenie do siete internet.

Celý objekt je úplne bezbariérový. Stavba je jednoduchá, bez neúčelných stavebných prvkov, bez nevyužiteľných priestorov. Komunitné centrum spadá svojou úžitkovou plochou (87,12 m2) medzi objekty s minimálnymi nárokmi na priestory. Súčasťou rozpočtu projektu sú náklady na základné vybavenie centra, ako sú stoly, stoličky, skrinky, vešiaky a koše.

Výstavba je plne v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Michalovce, ako aj s platným Komunitným plánom sociálnych služieb. Nové komunitné centrum je zapísané do registra VÚC v zmysle zákona o sociálnych službách a je v plnej prevádzke od prvého júla.

Mesto Michalovce chce týmto projektom naštartovať komunitnú prácu nielen v lokalite ale v celom meste, nadviazať na pozitívne výsledky terénnej sociálnej práce v komunite, odstraňovať negramotnosť, zvyšovať vzdelanosť – ukončenie základného vzdelania ľudí v komunite, realizovať nácvik praktických zručností cieľových skupín, riešiť zamestnanosť a sociálnu situáciu v uvedenej komunite a realizovať aktivity pre deti a mládež i zdravotnú osvetu.

Jana Machová