Nová cyklotrasa v našom meste
19.1.2018

Mesto úspešné pri získaní NFP na cyklotrasu

V meste pribudne viac ako dva kilometre novej cyklotrasy vďaka schváleným externým finančným prostriedkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 562 tisíc eur. Mesto bude projekt spolufinancovať sumou 29, 6 tisíc eur.

Budovanie nových cyklistických trás v mestách sa často stretáva s veľkými prekážkami. Ak nerátame vysoké finančné náklady na ich vybudovanie, tak určite ďalšou, často neprekonateľnou prekážkou, je majetkové vysporiadanie pozemkov pod budúcou cyklotrasou s množstvom rôznych vlastníkov, veľké množstvo dotknutých osôb pri povoľovacích procesoch.

Mesto Michalovce má vysoký potenciál využitia cyklodopravy charakterom rovinatého územia. Mesto má vybudovanú cyklotrasu v centrálnej mestskej zóne (CMZ) v celkovej dĺžke 835 m, súčasne sú vytvorené cyklotrasy vodorovným a zvislým značením - trasa „A“ v celkovej dĺžke 1100 m prepája železničnú autobusovú stanicu s centrom mesta a nadväzuje na existujúcu trasu v CMZ, trasa „C" o celkovej dĺžke 2430 m prechádza Sídliskom Východ s napojením na cyklotrasu v CMZ. V meste sú teda  vytvorené cyklotrasy o celkovej dĺžke 4,36km, prepájajúce niektoré časti mesta. Chýbajú cyklotrasy prepájajúce sídliská a okrajové časti mesta s centrom mesta a s priemyselnými parkami.

Mesto podalo v júni 2017 žiadosť o nenávratný finančný príspevok, čím reagovalo na výzvu Integrovaného regionálneho operačného programu. Žiadosť mesta bola 14. novembra 2017 schválená v plnej výške.

Navrhovaná cyklotrasa vychádza zo schváleného Územného plánu mesta Michalovce. Cyklotrasa pripája sídlisko Stráňany a IBV Stráňany k už existujúcim cyklotrasám, nadväzuje na existujúcu trasu v CMZ a na trasu cez Sídlisko Východ smerujúcu k priemyselným parkom mesta. Obyvatelia sídliska Stráňany sa cyklotrasou dostanú cez CMZ k dopravnému uzlu na železničnej a autobusovej stanici.

Celková dĺžka novej cyklotrasy bude 2002,6m. Vďaka nej sa zabezpečí prepojenie sídliska Stráňany s centrom mesta, s priemyselnou zónou a železničnou a autobusovou stanicou. Zároveň trasa povedie až k novému mestskému cintorínu a lesoparku Biela hora.

Projekt má tri etapy: Prvá predstavuje rekonštrukciu existujúcej lávky, druhá dopravné značenie na Ulici partizánskej a tretia vybudovanie nového cyklochodníka. Existujúca lávka

 sa nachádza v tesnej blízkosti stráňanského mosta a Kostolného námestia, ktoré predstavuje začiatok centra mesta. Stav lávky si vyžaduje rekonštrukciu, pre opotrebovanosť ale najmä z hľadiska šírkových pomerov. Výmenou existujúcej lávky za novú, širšiu lávku, sa zabezpečí bezpečný prejazd cyklistov ale aj bezpečný prechod pre chodcov.

Ulica partizánska spája centrum mesta s jeho okrajovou časťou a tvorí dopravný koridor sprístupňujúci sídlisko IBV Stráňany ale aj oddychovú časť mesta - lesopark Biela hora a Prímestskú rekreačnú oblasť Zemplínska šírava. Pri tejto ceste je umiestnený aj nový mestský cintorín. Komunikácia na Partizánskej ulici je zaradená do zoznamu ulíc, ktoré budú zrekonštruované v prvej polovici roka, preto v tejto etape projektu postačuje umiestnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia cyklotrasy. Rovnako šírkové pomery Ulice partizánskej dovoľujú pristúpiť k takémuto riešeniu.

Smerom k novému mestskému cintorínu a lesoparku Biela hora vedie mestská komunikácia, ktorá lemuje mestský lesopark na jeho južnej hranici. Táto mestská komunikácia nepostačuje šírkovými pomermi, preto je tu potreba vybudovať nový segregovaný cyklochodník. Pred začatím budovania nového cyklochodníka bude nevyhnutné odstránenie krovín a stromov z náletov, ktoré sa nachádzajú pozdĺž miestnej komunikácie, solitérne stromy budú odborne orezané a ošetrené a ostávajú bez negatívneho zásahu. Celá cyklotrasa povedie po pozemkoch mesta Michalovce.

Výsledkom projektu je Integrácia cyklistov v premávke na pozemných komunikáciách, zviditeľnenie ich pohybu a tým zvýšenie ich bezpečnosti, zvýšenie podielu cyklistov v cestnej premávke, prepojenie sídliska a IBV Stráňany na existujúce cyklotrasy v meste, zníženie množstva škodlivých emisií z automobilov zvýšením počtu cyklistov. Bonusom bude aj prepojenie mesta s rekreačnou oblasťou Biela hora a teda aj s Prímestskou oblasťou Zemplínskej šíravy.

Veríme, že v meste postupne rozšírime sieť cyklotrás v súlade s územným plánom, uľahčíme tým pohyb cyklistom, zvýšime ich bezpečnosť na cestách a motivujeme aj ďalších obyvateľov k používaniu lacnej a ekologickej prepravy. 

 RNDr. Jana Machová