Les Biela hora Michalovce
12.4.2018

              Sme  národ, ktorý má vo svojej mentalite ctiť si a dodržiavať tradície. Tradičnosť sa prejavuje  aj v mesiacoch  v roku, kedy sa k nim  pridával ich charakteristický význam.  Mesiac marec bol mesiac knihy, kedy sme prejavovali úctu k múdrosti,  mesiac apríl ako mesiac lesov, ktorý sa  spája s prebúdzaním  prírody, jún, kedy v zvieracej ríši sa privádzajú na svet mláďatá mal prídavok ako mesiac poľovníctva,  máme dni vody, dni Zeme a pod.  Ľudia si od pradávna ctili vodu, pôdu, lesy a zver v nej, lebo dobre vedeli, že to je najdôležitejšie pre zachovanie  existencie. Mesto Michalovce so svojou rozlohou 52,81 km2 má vo svojom katastrálnom  území lokalitu, ktorá je  situovaná  v severozápadnej časti mesta. Ide o les nazývaný Biela hora. Jeho celková rozloha je cca 60 hektárov. Tento les poznáme z minulosti ako lesopark, kde sa dali realizovať voľnočasové aktivity. Bol to les, ktorý bol  využívaný širokou verejnosťou na oddych a relaxáciu, s kategorizáciou ako les osobitného určenia. Takým zostal aj po roku 1989, kedy následne došlo k zmene vlastníckych vzťahov a les sa stal vlastníctvom fyzických osôb. Mesto počas tejto doby vyvíjalo snahu a podporovalo vtedajších vlastníkov o zachovanie  dovtedajšej funkcie lesa a tento  les aj ďalších cca 20 rokov plnil túto funkciu. Pri obnove Programu starostlivosti o lesy v roku 2010 noví vlastníci nepožiadali o ďalšie predĺženie kategórie lesa, preto sa  tento les zo zákona stal hospodárskym lesom.  

Hlavným  účelom lesa, ktorý je takto kategorizovaný,  je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečení mimoprodukčných funkcií lesa.  Z toho dôvodu sa  v tomto  lese začalo hospodáriť intenzívnejším spôsobom, aj  vzhľadom  na vek porastov (cca 120 rokov ), kedy je ho potrebné obnoviť. Odborná lesná inštitúcia poverená rezortným ministerstvom (Lesoprojekta v súčinnosti s Národným  lesníckym centrom) navrhla tento les obnoviť čiastočne holorubným spôsobom a čiastočne  podrastovým spôsobom. Plánovaný  predpis ťažby  na obdobie jedného decénia  (2010 – 2019) predstavoval  v tomto lese vyťažiť 5.620 m3 drevnej hmoty. Toto množstvo je  rozdelené pre dvoch vlastníkov celého lesa, ktorí hospodária  na svojich  vlastníckych celkoch samostatne.

Zákon nerieši otázku splnenia plánu (predpisu ťažby) každoročne počas celého obdobia, ale necháva to na obhospodarovateľa, ktorý môže splniť  predpis aj v prvom roku platnosti programu starostlivosti o les, alebo si to primerane rozdelí na 10-ročné obdobie. Týmto nijako neporuší zákon. V lese Biela hora sa obnovná ťažba realizuje nerovnomerne. V súčasnosti je stav taký, že  jeden vlastník plán ťažby splnil už v druhom roku decénia,  druhý vlastník plní plán ťažby priebežne. Je povinnosťou obhospodarovateľa (resp. vlastníka) po odkrytí lesnej plochy  po ťažbe túto plochu zalesniť, ak je prirodzené  zmladenie  nedostatočné. Táto povinnosť je obhospodarovateľovi uložená zo zákona a je to v lehote do dvoch rokov od vzniku holiny.  Na zabezpečenie  mladého  lesného porastu má obhospodarovateľ  lehotu  7 až 10 rokov, to znamená, že po prípadnom neúspešnom  vysadení  (napr. vyschýnanie sadeníc), môže tieto  plochy doplniť novým zalesňovaním a následným ošetrovaním sadeníc. Okresný úrad Michalovce - pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva vykonáva kontrolu ťažby ako aj zalesňovania jednotlivých subjektov. V prípade subjektu, ktorý splnil plán predčasne, bola vykonaná kontrola za toto obdobie 3-krát (v roku 2011, 2013 a 2017), kde boli zistené  aj určité nedostatky v zásadách  vykonávania  ťažby s uložením opatrení.  Podobne boli uložené opatrenia aj pri zalesňovaní  a ďalšej  starostlivosť o mladé lesné porasty. Z terénnej obhliadky  bolo možno potvrdiť, že na zarastených plochách, ktoré zdanlivo  vyzerajú ako neprechodné krovie, sa nachádzajú aj hospodárske dreviny, ktoré tvoria základ budúceho lesa za predpokladu kvalitnej výchovnej činnosti (prečistky a prerezávky).  Dokonca aj na plochách porastených burinou a černičím sa môžu nachádzať mladé semenáčiky alebo sadenice, ktoré samozrejme  vyžadujú ošetrovanie a ochranu.  V prípade  druhého subjektu bola vykonaná  kontrola - štátny dozor 1-krát s uspokojivým výsledkom, resp.  neboli zistené žiadne nedostatky.

Z uvedeného  vyplýva, že zo strany štátnej správy lesného hospodárstva boli vykonané opatrenia na zachovanie  produkčnej ako aj verejno-prospešnej  funkcie lesa v súlade s platnou právnou legislatívou. Štátny orgán lesného hospodárstva môže konštatovať, že prirodzeným  zmladením   na plochách po ťažbe  dreva sa vytvára dobrý základ  budúceho lesa, za predpokladu  riadnej starostlivosti  o tento mladý lesný porast.  Toto je zmyslom a poslaním  činnosti  štátnej správy, ktorá  v úzkej súčinnosti s vlastníkmi  lesa sa môže tešiť z toho, že les v meste Michalovce by mal byť zachovaný a v postupne obnovnej forme slúžiť svojmu účelu na prospech  obyvateľov mesta a vlastníkov lesa.

JUDr. Vladimír Juričko